Sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans

Sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans nf.pl

Na zakończenie prac nad sprawozdaniem finansowym pozostał już tylko miesiąc. Wydaje się, że firmy mają z tym coraz mniej problemów. Wynika to przede wszystkim z tego, że od ostatniej poważnej nowelizacji ustawy o rachunkowości minęły już cztery lata. W tym czasie wypracowano więc rozwiązania dla wynikłych ze zmiany przepisów trudności. Ponadto w ostatnich latach ukazały się trzy krajowe standardy rachunkowości, które są rodzajem wytycznych dla firm. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada zarząd firmy. To on powinien zadbać, aby składało się ono ze wszystkich obowiązkowych elementów oraz zawierało wymagane przez ustawę o rachunkowości informacje. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie podlegające badaniu przez audytora obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (w funduszach inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto) oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wyjątkiem są otwarte fundusze inwestycyjne, które nie muszą sporządzać rachunku przepływów pieniężnych. Sprawozdania finansowe sporządzane są na podstawie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Firmy inne niż banki i zakłady ubezpieczeń wykazują w nich dane wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy. Niektóre przedsiębiorstwa jednak mogą się kierować, w pierwszej kolejności, wytycznymi zawartymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) i tylko w sprawach nieuregulowanych stosować przepisy polskiej ustawy. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą sporządzać sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Tak samo firmy wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR. Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami podejmuje organ zatwierdzający. Spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe sporządzają także sprawozdanie z działalności jednostki. Powinno ono obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej firmy, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, m.in. o: zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, przewidywanym rozwoju jednostki, ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

PRoto.pl