Sprzedaż codziennie a faktura raz w miesiącu

Sprzedaż codziennie a faktura raz w miesiącu nf.pl

Czy kontrahent może otrzymać fakturę raz w miesiącu? Jest to dozwolone w sytuacji, gdy sprzedaż dokumentowana ma charakter ciągły. Co do zasady fakturę VAT należy wystawić nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Regułą jest podawanie pełnej daty sprzedaży (dzień, miesiąc, rok). Odstępstwo od niej jest możliwe w wypadku sprzedaży o charakterze ciągłym. Wówczas podatnik może podać na fakturze tylko miesiąc i rok sprzedaży. W takiej sytuacji fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Z przepisów nie wynika jednak jasno co rozumiemy pod terminem sprzedaż o charakterze ciągłym. W kodeksie cywilnym wyróżnia się zobowiązanie o charakterze ciągłym. "Zobowiązanie to wytwarza taki stosunek prawny, który może, choć nie musi być oznaczony terminem (dostawa, najem, dzierżawa). Charakter tego stosunku jest trwały i mogą z niego wypływać obowiązki bądź ciągłe, bądź okresowe. Tym samym sprzedaż (…) o charakterze ciągłym (…) obejmuje wynikające z zobowiązania o charakterze ciągłym - świadczenie polegające na stałym i powtarzalnym zachowaniu strony zobowiązanej do świadczenia, które może dotyczyć także usług najmu, usług ochrony mienia, usług reklamowych". Zdaniem wielu organów podatkowych, aby można było uznać, że sprzedaż ma charakter ciągły kontrahentów musi wiązać umowa określająca zasady stałej współpracy. Niekiedy zdarza się, że przedsiębiorcy nie zawierają żadnych umów (np.: zakup paliwa, gazet), w tej sytuacji niektóre organy uznają, że możliwe jest wystawienie jednej faktury dokumentującej zakupy z całego miesiąca. Wystawienie faktury do 7 dnia po zakończeniu miesiąca powoduje przesunięcie obowiązku podatkowego na następny miesiąc. W wypadku sprzedaży o charakterze ciągłym za datę wydania towaru (wykonania usługi) uważa się bowiem ostatni dzień miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce. Jeśli brak pewności, czy sprzedaż ma charakter ciągły, a wystąpi problem z udokumentowaniem każdego zakupu fakturą, można rozważyć wystawienie zbiorczych faktur za okresy kilkudniowe (tak aby zmieścić się w terminie 7 dni od dnia sprzedaży). Wówczas można fakturą udokumentować wszystkie dostawy (usługi) na rzecz jednego kontrahenta wykonane w tym okresie. Żaden przepis nie zabrania wystawienia zbiorczej faktury. Zbiorcza faktura powinna spełniać wszelkie wymogi stawiane fakturom VAT przez przepisy rozporządzenia, m.in. podawać jednostkę miary i ilość sprzedawanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług.

PRoto.pl