Sukces na szpilkach

Sukces na szpilkach nf.pl

7 grudnia w Dusznikach-Zdroju odbył się Pierwszy Regionalny Kongres Kobiet, organizowany przez firmę Global Training Centre i stowarzyszenie Razem, w którym wzięły udział kobiety zajmujące się sztuką, polityką, edukacją, działalnością biznesową, czy krzewieniem kultury.

 

Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania było stereotypowe traktowanie kobiet w sytuacjach zawodowych. Walka o traktowanie na równi z mężczyznami zaczyna się dość wcześnie. Jak wynika z badań, kobiety znacznie częściej niż mężczyźni chcą zdobywać wyższe wykształcenie. Już 20% pań może się nim legitymować, wśród panów odsetek ten oscyluje wokół 15%*. Skąd tak silna motywacja do zdobywania wyższych kwalifikacji? Zapewne z chęci osiągnięcia sukcesu, na który, jak zgodnie przyznają ankietowane menedżerki, składają się trzy silne podstawy. Po pierwsze, ważna jest wewnętrzna siła charakteru. Determinacja i upór niejednokrotnie stanowią o sukcesie danego przedsięwzięcia. Innym znaczącym czynnikiem są wysokie kompetencje, rozwijane na podstawie diagnozy swoich mocnych i słabych stron, budowane poprzez kształcenie i stałe podejmowanie zawodowych wyzwań. Wielką trójkę zamyka kapitał społeczny – budowanie sieci kontaktów poprzez aktywne poszukiwanie tych, którzy mogą sprzyjać naszej karierze, wśród osób niebezpośrednio związanych z miejscem pracy. Otwartość na drugiego człowieka popłaca niejednokrotnie, zwłaszcza w środowisku biznesowym.

 

          Bycie zdeterminowaną, wykształconą kobietą z kontaktami często, lecz nie zawsze, przesądza o powodzeniu zawodowym. Istnieją przecież czynniki wymykające się wszelkim prognozom, okoliczności losowe, łut szczęścia. Nie jest tajemnicą, że płeć piękna napotyka na swojej drodze bariery rzadko spotykane w męskim świecie. Głównymi przeszkodami są trudności w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych, napięte relacje z bezpośrednimi przełożonymi, czy stereotypy płci – uogólnione przekonania na temat tego, jakie są kobiety, a jacy mężczyźni. Z tymi ostatnimi nie walczy się łatwo, z uwagi na ich zakorzenienie w mentalności całego społeczeństwa. Należy zwrócić uwagę na to, że stereotypy płci są odporne na zmianę, nieświadomie wykorzystywane w sytuacji widocznych różnic między dwoma grupami. To samo zachowanie (np. wyrażenie wprost swoich oczekiwań odnośnie spodziewanej wysokości zarobków) może być ocenione jako roszczeniowe, gdy dotyczy kobiety i jako asertywne, gdy odnosi się do mężczyzny.

 

Badania PARP pokazują, że kobieta w zderzeniu z mężczyzną o identycznych kwalifikacjach, zawsze będzie postrzegana jako mniej kompetentna. Przyjęło się też przekonanie, że dla płci pięknej (w tym określeniu również wyczuwalny jest stereotyp) najważniejsze są wartości rodzinne, podczas gdy mężczyznom najbardziej zależy na karierze zawodowej i sukcesie. Prawda natomiast, jak to zwykle bywa, leży pośrodku. Kobiety jednoznacznie twierdzą, że kariera zawodowa i życie osobiste to dla nich równoważne podstawy życiowego sukcesu. Ta równowaga wymaga jednak dyscypliny i odpowiedniej organizacji.

 

Nie tylko stereotypy utrudniają paniom funkcjonowanie w miejscu pracy. Frustrację rodzi obciążenie obowiązkami rodzinnymi i niemożność ich pogodzenia z wymagającym zaangażowania stanowiskiem kierowniczym, co niekiedy wiąże się z rezygnacją z kariery. Aż 36 na 100 zapytanych kobiet na pytanie o przyczynę tak małej ilości płci żeńskiej wśród kadry zarządzającej odpowiada, że wynika to z konserwatywnego wychowania dziewczynek. W niektórych rodzinach imperatywem moralnym kobiet jest całkowite oddanie wychowaniu dzieci, obowiązkom domowym. Nie jest to łatwy grunt, na którym kiełkuje ziarno przedsiębiorczości wśród menedżerek.


Prawie 40% kobiet przyznaje, że doświadczyło nierównego traktowania kobiet w środowisku pracy. Tym, co budzi nadzieję jest fakt, że zaobserwowano pozytywną zależność między długością pracy na stanowisku menedżerskim a tą świadomością. Głównymi przejawami dyskryminacji są gorsze, w porównaniu do mężczyzn, warunki pracy, konieczność ciągłego udowadniania swoich kompetencji przez wykazywanie dokonań, pomijanie w sytuacji awansu, mała elastyczność otoczenia i, najbardziej prozaiczny przejaw, niska kultura pracy. Blisko połowa badanych menedżerek twierdzi, że kobiety niewystarczająco się wspierają. Rozwiązaniem tej sytuacji może być Networking – nawiązywanie kontaktów i utrzymanie pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. Nie da się zaprzeczyć, że nic nie będzie dla kobiety takim wsparciem, jak solidarność innych kobiet. To członkinie zarządu są często silnym czynnikiem zwalczającym stereotypy podważające kompetencje ich współpracownic. Dobrym znakiem na przyszłość jest to, że aż 80% respondentek widzi potrzebę wzajemnego wspierania się. Kobieca solidarność zaowocowała także nowymi znajomościami oraz wymianą porad i spostrzeżeń podczas kongresu.

 

W ramach działań wspierających aktywność kobiet, firma Global Training Centre przygotowała bezpłatny projekt szkoleniowy "Akademia Menadżerki", na który trwają zapisy. Uczestniczki z województwa łódzkiego w ramach prjektu poszerzają swoją wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania operacyjnego, logistycznego. Więcej informacji na http://www.am.globaltc.eu/* Wszystkie dane na podstawie Raportu „Menedżerka sukcesu – szanse i ograniczenia kariery zawodowej kobiet w Polsce”, Warszawa 2011 i materiałów prezentowanych na Pierwszym Regionalnym Kongresie Kobiet w Dusznikach Zdroju.

 

GLOBAL Training Centre Sp. z o.o.