System płacowy bardziej elastyczny, ale wcale nie łatwiejszy do stosowania

System płacowy bardziej elastyczny, ale wcale nie łatwiejszy do stosowania nf.pl

Zmienione od 1 stycznia tego roku przepisy dały pracodawcom samorządowym więcej uprawnień w zakresie wynagradzania załogi.

Z największej wolności pracodawcy samorządowi korzystają w ustalaniu górnych pułapów dla pracujących w samorządach na podstawie umów o pracę. Ich minimalne poziomy, przypisane do poszczególnych stanowisk pracy, zostały ustalone w rozporządzeniu z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398), a maksymalne - przez szefa w regulaminie wynagradzania.

Oprócz tego, umownym pracownikom jednostek i urzędów samorządowych przysługują obowiązkowo dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna lub rentowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dodatek za wieloletnią pracę dostają po raz pierwszy po pięciu latach pracy w wysokości 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wzrasta o 1 proc. za każdy następny rok zatrudnienia aż do osiągnięcia pułapu 20 proc. Do stażu warunkującego uzyskanie tego dodatku wliczamy wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jakie uwzględniamy na poczet uprawnień pracowniczych według odrębnych przepisów.

Źródło: Rzeczpospolita

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów