Systemy MES wspierają ERP

Systemy MES wspierają ERP Image courtesy of by KROMKRATHOG/FreeDigitalPhotos.net

Czy skuteczność systemu ERP w otoczeniu produkcyjnym zależy w znacznej mierze od danych pochodzących z systemu MES?

Próby podniesienia efektywności na bazie informacji pochodzących bezpośrednio z systemu ERP napotykają na następujące ograniczenia:
- metody kalkulacji kosztów w systemach ERP bazują na błędnych/arbitralnych danych opartych na godzinowym rachunku kosztów pracy maszyny;
- tradycyjne metody obliczania kosztów nie uwzględniają faktycznego kosztu błędów czy odpadów itp.;
- wsteczne księgowanie zużycia materiałów prowadzi do nadużyć.

Podobne artykuły:


Wymienione wady systemów ERP tworzą ogromny potencjał ulepszeń, możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu systemów MES. Nieliczni producenci systemów ERP uświadomili sobie ważność opisywanych zagadnień. Przykładowo, SAP podjął decyzję o zakupie producenta systemu MES - Visiprise integrując oprogramowanie tej firmy do swojego systemu. Kolejni producenci podążą niebawem tym tropem. Nowoczesna fabryka wiąże się z automatyzacją procesów, zaawansowanymi interfejsami maszynowymi, wymogiem śledzenie produkcji. Zagadnienia te wykraczają znacznie poza funkcjonalność dzisiejszych systemów ERP. Centralne zadanie systemów ERP, którym jest optymalizacja finansowej perspektywy działalności przedsiębiorstw, nie jest osiągane ze względu na zastosowanie arbitralnych danych liczbowych, rozmijających się z produkcyjną rzeczywistością.

Czy wobec powyżej przytoczonych argumentów możemy stwierdzić, ze skuteczność systemu ERP w otoczeniu produkcyjnym zależy w znacznej mierze od danych pochodzących z systemu MES?

Naszym zdaniem tak! Poniżej bardziej szczegółowe uzasadnienie.

1. Centrum kalkulacji kosztów oraz błędy w ustalaniu godzinowej stawki pracy

Definicja centrum kalkulacji kosztów to innymi słowy przedstawienie przedsiębiorstwa według jednostek generujących koszty. Załóżmy, że w hali fabrycznej pracuje 6 maszyn NC, 20 pras, 6 robotów oraz 12 stanowisk składania. Każde centrum kosztów składa się z maszyny/maszyn oraz towarzyszącej im określonej liczby miejsc pracy. Podejście typowe nakazuje wyliczenie rocznego kosztu obsługi centrum oraz określenie na tej podstawie kosztu godzinowego.

Podejście MES: wyliczenie uśrednionego kosztu godzinowego pracy jest samo w sobie obarczone błędem. Dzięki zastosowaniu systemu nadzoru produkcji klasy MES ta sama ilość pracowników, wykonująca swoje obowiązki na tych samych maszynach, jest w stanie osiągnąć efektywność większą nawet o 15%.
Kolejnym problemem, który nie został rozwiązany przez systemy ERP to elastyczne kształtowanie pracy maszyn ze względu  na ilość zamówień produkcyjnych. Nowoczesne metody zarządzania procesami produkcyjnymi, odchudzanie produkcji (LEAN MANUFACTURING) prowadzą do znacznej obniżki rzeczywistego kosztu wytworzenia. Postęp ten nie jest jednak odzwierciedlany w systemach ERP, bazujących na kalkulacjach na podstawie danych historycznych.

Poniższy przykład pokazuje 100% wzrost przychodu przedsiębiorcy, który w danym roku wyprodukował tylko o 5% więcej wyrobu niż w roku poprzednim. Tendencja została osiągnięta między innymi dzięki zastosowaniu systemu klasy MES automatyzującego monitoring maszyn oraz usprawniającego planowanie zadań produkcyjnych.Tylko właściwe połączenie danych z systemu MES z danymi ERP zapewni optymalne wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych!

2. Kalkulacja ceny jednostkowej

Klasyczne podejście systemów ERP skupia się na wyliczeniu ceny jednostki produktu z pominięciem wydarzeń, które mogły wpłynąć na cenę wytworzenia podczas przebiegu procesu produkcyjnego.
Bez wdrożonego systemu MES niemożliwe jest dokładne oszacowanie wartości koniecznych dla właściwej kalkulacji ceny jednostkowej, takich jak:

  • praca ludzka;
  • zużycie maszyn;
  • odpady;
  • prace poprawkowe;
  • oprzyrządowanie.

Poniższa grafika przedstawia koncepcję kosztu jednostkowego według SAP. W celu właściwego wyliczenia kosztu jednostkowego potrzebne są dane pochodzące z następujących źródeł:

  • zamówienia klienta;
  • praca maszyn;
  • informacje o personelu;
  • informacje o błędach/przerwach;
  • braki/odpady.HIT KODY KRESKOWE Sp.J.