Sztuka uwodzenia

Sztuka uwodzenia nf.pl

Jedną z podstawowych metod prezentacji własnych racji podczas negocjacji biznesowych jest przygotowany biznesplan. W tan sposób można łatwo udowodnić o przyszłym sukcesie firmy, przedstawić prognozowane wyniki, a tym samym, przekonać potencjalnych inwestorów. Skuteczny biznesplan składa się z góry ustalonych i wzajemnie powiązanych elementów. 1. Streszczenie Jest to rodzaj wprowadzenia, w którym zamieszczone są najistotniejsze wiadomości o zamierzeniach, pomysłach i przewidywanych potrzebach finansowych. Jest to omówienie tego, co zamierza się dokonać i co dokładnie zostanie później opisane z detalami. 2. Prezentacja firmy Należy opisać historie firmy, wymienić jej założyciela oraz etapy rozwoju. Następnie zaprezentować strukturę własności, powiązania z innymi elementami gospodarczymi. Warto przedstawić najważniejsze osiągnięcia firmy, nie zapominając o trudniejszych okresach jej historii. Wszystko trzeba odnieść do aktualnej fazy rozwoju firmy oraz jej obecnej kondycji rynkowej i finansowej. 3. Prezentacja pomysłu Ten element składa się ze szczegółowej prezentacji pomysłu na rozwój biznesu. Trzeba przekonać inwestorów o dokładnej znajomości projektowanego produktu, technologicznego procesu jego wytwarzania oraz strategię cenową i marketingową. Należy zaprezentować wszelkie licencje, zezwolenia, koncesje, jeśli są formalnie wymagane od producenta. 4. Otoczenie rynkowe Ten rozdział wymaga informacji o potencjalnych klientach. Ważne jest oszacowanie i zaprezentowanie chłonności rynku i jego zasięgu w stosunku do proponowanej oferty. Warto zobrazować za pomocą tabel, wykresów, klimat gospodarczy kraju oraz branży przemysłu, którą się reprezentuje. 5. Strategia i wdrażanie Nowy produkt prezentowany jest pod kątem strategii jego wprowadzania oraz utrwalania w świadomości klientów. należy zarekomendować najlepsze formy reklamy do poszczególnych grup odbiorców, strategie cenowe oraz sposób dystrybucji. 6. Kadra zarządzająca Ten rozdział pozwoli stworzyć pozytywny obraz firmy i przekonanie o panującym w niej ładzie korporacyjnym. Pomoże w tym prezentacja osób zatrudnionych, ich kwalifikacje i umiejętności. 7. Finansowanie Potencjalni inwestorzy mają szanse zapoznać się z faktyczną wielkością funduszy potrzebnych do realizacji inwestycji. Trzeba zaprezentować szczegółowy plan – koszt finansowy projektu, źródła finansowania (własne, obce). Do przekonania potencjalnych inwestorów, warto zaprezentować aktualną kondycję finansową swojej firmy, jej ewentualne zobowiązania i terminy ich zapadalności. 8. Prognozy finansowe Są to informacje o zyskach, na jakie inwestor może liczyć. W rozdziale powinny być zaprezentowane prognozy finansowe, które będą uwzględniały różne warianty funkcjonowania firmy oraz możliwe warunki rynkowe. 9. Podsumowanie Potwierdzenie i zaakcentowanie najważniejszych punktów z całej prezentacji. Inwestorzy często rozpoczynają lekturę biznesplanu właśnie od końca.

PRoto.pl