Transfer technologii do sektora przedsiębiorstw z sektora naukowego

Transfer technologii do sektora przedsiębiorstw z sektora naukowego nf.pl

Kolejnym kluczowym obszarem dla podnoszenia innowacyjności firm jest pozyskiwanie wiedzy spoza sektora przedsiębiorstw. Sektor nauki to obszar gdzie powstają wszelkie prace wynalazcze z wyłączeniem sektora przedsiębiorstw. Sposób, w jaki wiedza dociera do gospodarki, by zostać tam zastosowana przy tworzeniu lub projektowaniu nowych produktów i procesów produkcyjnych, jest więc istotny dla postępu technologicznego w gospodarce. Określa się go jako transfer technologii. Według Rosenberga (1994), „liniowy” model innowacji – zgodnie z którym podstawowe badania naukowe są warunkiem koniecznym (i wystarczającym), aby można było wynaleźć produkty i procesy, które w dalszej kolejności są patentowane i kierowane do produkcji przemysłowej (innymi słowy, nauka jest surowcem dla technologii) – już dawno uznano za błędny. Często bowiem to przemysł wyznacza kierunki prac badawczo-rozwojowych nie czekając na wyniki podstawowych badań naukowych. Nierzadko to wyniki prac technologów przemysłowych są inspiracją i wskazują kierunki oraz obszary prac dla naukowców teoretyków (przykładowo prace Bell Labs nad tranzystorami odegrały dużą rolę w rozwoju nauki fizyki ciała stałego). Co więcej, jest wiele obszarów inżynierii przemysłowej, które wciąż mają słabe umocowanie teoretyczne (np. w dziedzinach turbulencji, spalania oraz właściwości materiałów). Nie oznacza to w żadnym wypadku, że badania podstawowe i prace teoretyczne są niepotrzebne. Badania ekonometryczne wielu wybitnych ekonomistów (m.in. Griliches, 1995) wskazują na ogromne znaczenie badań podstawowych i wysoką stopę zwrotu badań podstawowych dla krajów, które w tę działalność inwestują, choć niewątpliwie w ostatnich latach coraz bardziej na znaczeniu zyskują prace rozwojowe i badania stosowane.