Weksle upadłościowe

Weksle upadłościowe nf.pl

Weksle są powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczeń umów w obrocie gospodarczym. Dlatego warto poznać sposoby postępowania wierzyciela wekslowego w postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku upadłego, będącego dłużnikiem wekslowym. Ustawa z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze reguluje dochodzenie roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Ogłoszenie upadłości ma wpływ na wszelkie zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie wierzytelności zaspokajane są z masy upadłości. Zmianie ulega także sposób ich dochodzenia w postępowaniach procesowych. Jedna z najważniejszych zasad postępowania stanowi, iż zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Zatem weksel staje się płatny w dniu ogłoszenia upadłości, nawet jeśli termin płatności oznaczony w wekslu jeszcze nie minął. Tymczasem bieg przedawnienia wierzytelności wymagalnej nie ulega przerwaniu przez sam fakt ogłoszenia upadłości dłużnika. Natomiast wierzyciel ma do wyboru dwie drogi dochodzenia roszczenia wekslowego: 1. Dochodzenie roszczeń z weksla w ramach zwrotnego poszukiwania. Główną zaletą bycia wierzycielem wekslowym jest możliwość dochodzenia roszczenia w postępowaniu nakazowym. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeśli weksel jest prawidłowo wypełniony, jego prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości, a powód jest prawnym posiadaczem weksla. Udział wierzyciela w postępowaniu upadłościowym nie jest obligatoryjny, dlatego najwygodniejszym oraz najpewniejszym sposobem uzyskania pełnej sumy wekslowej jest dochodzenie roszczenia od pozostałych dłużników wekslowych, którymi są następujące osoby podpisane na wekslu: wystawca weksla trasowanego (o ile nie zwolnił się z odpowiedzialności za przyjęcie); indosanci poprzedzający posiadacza weksla (o ile nie zwolnili się od odpowiedzialności klauzulą); poręczyciele; akceptant przez wyręczenie (w polskim obrocie prawnym, wyręczenie jest martwą instytucją prawną). Posiadacz weksla może dochodzić roszczenia w ramach tzw. zwrotnego poszukiwania jeszcze przed terminem zapłaty weksla, już na podstawie orzeczenia, w którym ogłoszono upadłość: wystawcy weksla własnego lub trasata - bez względu na fakt przyjęcia weksla przez tego ostatniego; wystawcy weksla, co do którego istnieje zakaz przedstawienia do przyjęcia. 2. Dochodzenie roszczeń z weksla od upadłego dłużnika głównego. Niekiedy uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym jest jedyną możliwą drogą dochodzenia wierzytelności do czasu jego zakończenia, gdyż wystawiający weksel pozostaje jedynym dłużnikiem wekslowym. Najwłaściwszym postępowaniem wydaje się być dokonanie zgłoszenia wierzytelności, na zabezpieczenie której został wystawiony weksel w trybie przewidzianym w postępowaniu upadłościowym. Jedynym argumentem, który przemawiałby za zgłoszeniem wierzytelności z weksla jest termin przedawnienia. Jednak udział wierzyciela wekslowego w postępowaniu upadłościowym nie zawsze jest możliwy. Syndyk masy upadłościowej ma obowiązek działać na rzecz ochrony interesów wszystkich wierzycieli, zatem nie jest on uprawniony do przyjęcia weksla w imieniu trasata. Z chwilą ogłoszenia upadłości, wszczęte postępowanie cywilne dotyczące przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości zostaje zawieszone z urzędu. Po zawieszeniu postępowania, wierzyciel powinien zgłosić swoją wierzytelność sędziemu - komisarzowi. Jeśli po wyczerpaniu trybu przewidzianego w art. 256-259 prawa upadłościowego, roszczenie nie zostało uwzględnione w zatwierdzonej liście wierzytelności, może jej dochodzić na drodze procesu po ukończeniu postępowania cywilnego.

PRoto.pl