Zarządzanie delegowaniem pracowników

Zarządzanie delegowaniem pracowników nf.pl

Zgodnie z przepisami polskiego prawa pracodawcy delegujący pracowników do pracy za granicą mają określone obowiązki informacyjne. Między innymi umowa z osobą, która ma pracować dłużej niż miesiąc na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, powinna określać: czas wykonywania tej pracy oraz walutę w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie. Nie został jednak sformułowany obowiązek wprowadzenia polityki oddelegowań zawartej w kompleksowym dokumencie regulującym zasady, według których pracownicy spółki wykonują pracę za granicą. Może być ona bardzo przydatnym instrumentem szczególnie w sytuacji, gdy przeniesienia mają regularny charakter. Posiadanie takiego dokumentu daje pracownikowi pewien komfort psychiczny - zabezpiecza interesy danej osoby w związku ze zmieniającymi się warunkami świadczenia pracy, stanowi instruktaż w trakcie oddelegowania. Polityka oddelegowań powinna obejmować swoim zakresem wszystkie kwestie związane z przeniesieniem pracownika do pracy za granicą. Taki dokument zawiera w szczególności: ogólne informacje o zasadach oddelegowania, ustalenia związane z wypłatą zasadniczego wynagrodzenia, unormowania na temat dodatkowych świadczeń, informacje o organizacji i kosztach przeniesienia pracownika, rozliczenia podatkowe, sprawy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zapisy o zakończeniu oddelegowania pracownika oraz inne postanowienia wprowadzone w zależności od specyfiki pracy, która ma być wykonywana przez pracownika za granicą. W czasie oddelegowania pracownikowi zazwyczaj przysługują dodatkowe świadczenia, które mają ułatwić mu rozpoczęcie pełnienia obowiązków za granicą. Najczęstsze z nich - zapewniane bezpośrednio przez spółkę wysyłającą daną osobę lub ją przyjmującą - to: pokrycie opłat lub dopłata do kosztów zakwaterowania; opłacenie kosztów związanych z przeniesieniem do pracy za granicą; opłacanie rachunków za prąd, gaz itp.; dopłata do produktów konsumpcyjnych; zwrot kosztów przejazdu (przelotu) do domu; pokrycie kosztów edukacji dzieci; dodatek za rozłąkę; opłacenie kursów językowych; dodatek na zakup lub wyposażenie samochodu; pokrycie opłat za uczestnictwo w różnego rodzaju klubach, organizacjach itp.; dodatek do wypoczynku. Jedną z głównych kwestii regulowanych w polityce oddelegowań jest odpowiednie zrekompensowanie pracownikowi ujemnych skutków pracy za granicą w jego zobowiązaniach podatkowych. Celem wprowadzonych postanowień powinno być wyrównanie całkowitego wynagrodzenia pracownika na podstawie różnicy pomiędzy podatkami płaconymi w Polsce i w państwie oddelegowania, w szczególności z uwagi na wyższe stawki podatków za granicą i (lub) dodatkowe świadczenia zapewniane pracownikowi w związku z oddelegowaniem, które również stanowią jego dodatkowy przychód podlegający opodatkowaniu.

PRoto.pl