Zdrowie, a kierowanie pojazdem

Zdrowie, a kierowanie pojazdem Jenny Rollo / stock.xchng

Jak ustalić istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem? Badanie lekarskie ma na celu ocenę w szczególności stanu układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny.

Kierowanie pojazdem jest związane z dużą odpowiedzialnością, w związku z czym ważny jest stan zdrowia osób posiadających takie uprawnienia. W celu weryfikacji istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi oraz kierowania tramwajami przeprowadzane są badania lekarskie.

Uwagi ogólne

Kwestie dotyczące badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r., w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Badania o których mowa powyżej są przeprowadzane przez uprawnionego lekarza i są odpłatne. Stawki opłat wynoszą od 200 do 300 złotych.

Zakres przedmiotowy  badań lekarskich

Badanie lekarskie ma na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia, a w szczególności stanu układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny.

Zakres podmiotowy badań lekarskich

Badaniu lekarskiemu podlegają:

  • osoby, które ubiegają się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
  • osoby, które ubiegają się o wydanie prawa jazdy;

kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:

  • uczestniczy w wypadku drogowym, w następstwie którego jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
  • kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
  • kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
  • osoby niepełnosprawne posiadające prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, skierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności;
  • kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Co do zasady badania, o których mowa powyżej są wykonywane na koszt osoby badanej.

Zakres podmiotowy kontrolnych badań lekarskich

Przeprowadzane są także kontrolne  badania lekarskie, których  częstotliwość jest uzależniona od wieku, tzn. w wieku do 55 lat - co 5 lat; w wieku od 55 lat do 65 - co 2 lata, natomiast powyżej 65 roku życia - corocznie. Należy w tym miejscu podkreślić, że dotyczą one kierowców pojazdu uprzywilejowanego, instruktorów, egzaminatorów oraz kierujących tramwajem. Są przeprowadzane na koszt podmiotu zatrudniającego lub osoby badanej, gdy nie pozostaje w stosunku pracy lub służby.

Podobne artykuły:Kancelaria Prawna Skarbiec-Warszawa Robert Nogacki