Znaczenie informacji w strategii działania firmy

Znaczenie informacji w strategii działania firmy cms.burlington.ca

Zarządzanie przedsiębiorstwem gospodarczym oparte jest na efektywnym wykorzystaniu informacji.

Chcąc skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem gospodarczym, a w szczególności przedsiębiorstwem produkcyjnym, w czasach nacechowanych silną konkurencją, coraz łatwiejszym dostępem do środków produkcji i bardzo łatwym dostępem do środków przechowywania i przekazywania informacji, przedsiębiorstwo musi kierować się własną strategią działania.

Do najskuteczniejszych strategii uzyskiwania przewagi w obszarze produkcyjnym należą niewątpliwie strategie kosztowe, w których podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu jest sprawne zarządzanie kosztami. Aby osiągnąć ten cel należy położyć szczególnie duży nacisk na merytoryczną wartość posiadanych informacji o czynnikach wpływających na koszty i efektywność działania przedsiębiorstwa.

Niewątpliwie niezbędne jest zdobycie przez menedżera jak największej wiedzy o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zbudowanie we własnym przedsiębiorstwie skutecznego i niezawodnego systemu gromadzenia i przetwarzania istotnych danych będących podstawą podejmowania właściwych decyzji.

Dobry system gromadzenia danych źródłowych i przetwarzania ich w informacje, stały transfer w dół zdobytej wiedzy o zarządzaniu, przemyślane i systematyczne obniżanie szczebla podejmowania decyzji poprzez delegację uprawnień menedżerów wyższego szczebla na menedżerów niższego szczebla, pozwala istotnie zwiększyć szybkość i trafność podejmowanych decyzji, a co za tym idzie zasadniczo zwiększyć przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku.

Pozwala również zwiększyć efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa, która w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego traktowana jest jako najlepsza miara poprawności podejmowanych decyzji.

Ocena potrzeb informacyjnych menedżerów

Proces podejmowania decyzji powinien zachodzić w sytuacji gdy menedżer posiada pełnię informacji o poszczególnych zjawiskach wewnętrznych kształtujących działanie przedsiębiorstwa oraz o istotnych uwarunkowaniach zewnętrznych.

Menedżerowie najwyższego szczebla podejmują decyzje strategiczne o najszerszym zasięgu i najdłuższym horyzoncie czasowym. Szczebel ten, pokrywający się najczęściej z zarządem przedsiębiorstw, tworzy najczęściej, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa jedna, co najwyżej kilka osób. Osoby te potrzebują do podejmowania decyzji informacji skonsolidowanych, syntetycznych, podawanych w postaci raportów o najwyższym stopniu agregacji. Większość tych raportów jest dobrze zdefiniowana, dostarczane są regularnie w określonych przedziałach czasowych (raporty codzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne itd.).

Na podstawie takich raportów menedżerowie muszą stale porównywać osiągnięte wyniki z poczynionymi wcześniej założeniami (strategia, budżety przychodów i kosztów, itp.).

Menedżerowie średniego szczebla, w tym zazwyczaj kierownicy produkcji, działu sprzedaży itp., podejmują decyzje taktyczne w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa. Potrzebują oni informacji częściowo tylko skondensowanych, które niekoniecznie są rezultatem działania typowych procedur. Muszą mieć również możliwość śledzenia danych źródłowych poprzez wgląd do rejestrów dokumentów.

Tylko stały i interaktywny dostęp do danych źródłowych i generowanych na ich podstawie informacji pozwala bowiem realnie i w czasie rzeczywistym kształtować bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Wszystkim tym wymaganiom może sprostać tylko dobrze zbudowany system informacyjny przedsiębiorstwa. Pod pojęciem tym należy rozumieć relacje pomiędzy danymi i informacjami, nadawcami i odbiorcami informacji, kanałami informacyjnymi (formalnymi i nieformalnymi) oraz technicznymi środkami rejestracji danych, przetwarzania i przesyłania informacji.

W artykule wykorzystano fragment publikacji: „Poradnik kierownika produkcji. Jak skutecznie planować i zarządzać produkcją”; wydanej przez Wydawnictwo FORUM

Podobne artykuły:

Wydawnictwo Forum Sp. z o. o.