Amortyzacja w umowach leasingu

Amortyzacja w umowach leasingu leasingsamochodowy.org.pl

Amortyzacja ma istotne znaczenie w umowach leasingu i wpływa na jego koszty.

Przepisy o amortyzacji zawarte w ustawach podatkowych, dzielą rodzaje leasingu na leasing operacyjny i finansowy. W przypadku leasingu finansowego, wyznaczają minimalny okres trwania umowy i pomagają określić dochodowość transakcji, tworząc tzw. tarczę podatkową, a jednocześnie stanowiąc koszty uzyskania przychodów. W przypadku umowy leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący, natomiast przy leasingu finansowym uprawnienie do dokonywania tych odpisów ma korzystający.

Dla małych i średnich firm podstawowym kryterium wyboru jest okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W leasingu finansowym wynosi on pięć lat, podczas gdy umowy leasingu operacyjnego - w przypadku rzeczy ruchomych, czyli między innymi samochodów - nie mogą być krótsze niż 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji - w tym przypadku 24 miesiące. Średnio trwają od dwóch do czterech lat - w tym czasie korzystający może zamortyzować całą utratę wartości przedmiotu leasingu, zaliczając wydatki związane ze spłatą wartości i finansowaniem pojazdu bezpośrednio do kosztów podatkowych. Firmy o stabilnej sytuacji i regularnych zyskach preferują zmniejszanie podstawy opodatkowania przez zwiększanie uzasadnionych kosztów - częściej wybierają więc krótki, np. dwuletni okres leasingu operacyjnego.

W trakcie trwania umowy leasingu odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Jednak odpisów dotyczących aut osobowych, w części wartości pojazdu przewyższającej równowartość 20 000 euro, do tych kosztów zaliczyć nie możemy. Przepisy podatkowe pozwalają w określonych przypadkach stosować inne metody amortyzacji i tzw. indywidualne stawki amortyzacji.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Warszawa Leszek Pomorski