Becikowe 2015 – sprawdź, komu przysługuje

Becikowe 2015 – sprawdź, komu przysługuje www.sxc.hu

Becikowe 2015, mimo że niewielka to zawsze jest to pomoc. Wiadomo dzieci to niekończące się wydatki. Zatem jeśli jesteś świeżo upieczonym rodzicem i chcesz zobaczyć, na jakich zasadach i kto może ubiegać się o becikowe 2015, przeczytaj ten tekst.

Jaka jest wysokość becikowego?

W tym roku becikowe pozostaje na niezmiennym od lat poziomie, a więc nadal, według Ustawy z dn. 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych, za urodzenie żywego dziecka przysługuje świeżo upieczonym rodzicom 1 000 zł. Jest to jednorazowa zapomoga. O czym warto pamiętać, za każde nowo narodzone dziecko przysługuje ten zasiłek. A więc jeśli jesteśmy szczęśliwymi rodzicami bliźniaków, trojaczków itd., dostaniemy odpowiednio 2 000 i 3 000 zł.

Podobne artykuły:

Dla kogo becikowe 2015?

O zapomogę, jaką jest becikowe, może ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Co ważne, becikowe przysługuje jedynie rodziną, których dochód netto nie przekracza 1 922 zł na osobę, a nie jak jeszcze parę lat temu wszystkim.

Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli spełniamy powyższe warunki, możemy ubiegać się o becikowe. Abyśmy je otrzymali, musimy w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania.

Natomiast w sytuacji, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, faktyczną albo przysposobionego musimy złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem. Jest jedno ale, nie może to nastąpić później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać becikowe 2015?

Aby otrzymać becikowe, oprócz wniosku o becikowe, o którym pisałam powyżej, musimy również przedłożyć następujące dokumenty:

 • oryginał lub kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – gdy ojciec dziecka jest nieznany, musimy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia;
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że matka minimum od 10 tygodnia ciąży przebywała pod opieką lekarską i przynajmniej 3 razy wykonała obowiązkowe badania (zaświadczenie musi być przedłożone na stosownym druku, a może nam je wystawić każdy lekarz lub położna);
 • kserokopię dowodu osobistego wnioskującego o becikowe oraz jego małżonka/-ki;
 • pisemne oświadczenie, że nie pobieraliśmy wcześniej becikowego na konkretne dziecko;
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów za 2014 r.;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2014 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r.;
 •  oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2014 r.;
 • w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający jego utratę (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu);
 • dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
 • jeżeli mamy zasądzone alimenty na rzecz dziecka, musimy złożyć także wyrok ustalający wysokość zasądzonych alimentów;
 • jeśli nas to dotyczy, to musimy również dostarczyć zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów.

Ile trzeba czekać na wypłatę becikowego?

Jeżeli złożymy wszystkie potrzebne dokumenty, musimy poczekać jeszcze na wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Termin to 30 dni od daty złożenia dokumentów. Jednak niestety w niektórych przypadkach termin ten może się wydłużyć – np. w przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego.

Jednak gdy już otrzymamy pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia, to becikowe wypłacą nam najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek, lub gdy dostarczyliśmy dokumenty po 10 danego miesiąca, otrzymamy świadczenie do końca następnego miesiąca.

Nowoczesna Firma S.A. Agata Wiewióra