Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny sxc.hu

Jakie są pozytywne i negatywne konsekwencje wpływu przedsiębiorstw na społeczeństwo?

Źródła pojęcia „Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”

Pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) nie jest precyzyjnie opisaną koncepcją biznesową, a raczej zbiorem ogólnych zasad, które powstały w kontekście politycznym. Głównym źródłem tych zaleceń jest inicjatywa Global Compact zaproponowana przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana w 1999 roku. Wcześniej pojęcie to pojawiało się m.in. w Stanach Zjednoczonych w ramach tzw. nowego ładu Franklina Roosevelta.

Przedsiębiorstwa przystępujące do tej inicjatywy winny zobowiązać się dobrowolnie przestrzegać zasad z zakresu praw człowieka, w tym standardów zatrudniania pracowników, ochrony środowiska czy przeciwdziałania korupcji. Inaczej mówiąc działać nie tylko na swoją korzyść, ale także w jak największym stopniu na korzyść szeroko rozumianego społeczeństwa (wszystkich grup interesariuszy). Wiele informacji na temat zaleceń CSR można z łatwością znaleźć w Internecie.

Czy istnieje społeczna odpowiedzialność biznesu?

Oczywiście tak sformułowane pytanie wydaje się być retoryczne – oczywiście że istnieje, gdyż każde przedsiębiorstwo w mniejszym lub większym stopniu wpływa na społeczeństwo – swoich pracowników, klientów, czy innych ludzi. A skoro tak, to jest za ten wpływ odpowiedzialne. Wydaje się więc, że bardziej właściwymi pytaniami byłyby:

  • W jakim stopniu i zakresie dane przedsiębiorstwo wpływa na społeczeństwo?
  • Jakie ponosi za to pozytywne i negatywne konsekwencje?

Oczywiście inaczej na te pytania odpowiedzą różne grupy tzw. interesariuszy. Pracownicy będą oczekiwali jak najwyższych zarobków, rozwoju zawodowego, dobrych warunków pracy czy dobrych relacji z kierownictwem firmy i innymi pracownikami. Inwestorzy zysków. Klienci produktów i usług spełniających ich oczekiwania za akceptowalną cenę. Społeczność lokalna pozytywnego oddziaływania na środowisko, współfinansowania miejscowej infrastruktury - choćby przez płacone podatki.

Podobne artykuły:

Czego oczekuje przedsiębiorstwo?

Od pracowników wydajnej pracy i współudziału w osiąganiu swoich celów. Od klientów wysokich przychodów. Od inwestorów finansowania swojej działalności. Od szerszych grup społecznych braku kłopotów z ich strony (np. ze strony władz lokalnych). Te oczekiwania to pozytywne dla danego przedsiębiorstwa konsekwencje jego prospołecznych zachowań. Według zasady „wygrana-wygrana”.

A z jakimi zagrożeniami musi liczyć się firma, jeśli nie będzie spełniać zaleceń związanych z pojęciem „Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”? Najważniejszą obawą winna być utrata klientów, inwestorów i dobrych pracowników. Oczywiście innym ryzykiem są ewentualne kary z tytułu obowiązującego prawa, powstawanie konfliktów z władzami (nie tylko lokalnymi), itd.

W jakim stopniu firmy biorą pod uwagę powyższe szanse i zagrożenia? Zależy to od tego, w jakim stopniu decydenci w firmach uznają je za realne.

Podstawowe pytania

Wracając do pojęcia „Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” nasuwa się też pytanie: jakiego rodzaju odpowiedzialność w tym względzie powinna być dla firmy najważniejsza? I co to znaczy, że dane przedsiębiorstwo ma dobrowolnie przestrzegać zasad CSR? Do podejmowania każdego działania potrzebna jest przecież motywacja.

Niewątpliwie jednym z celów przedsiębiorstwa jest osiąganie satysfakcjonującej sprzedaży. Jego realizacja może być wynikiem przedstawienia oferty zgodnej z oczekiwaniami klientów. Niestety firmy, szczególnie te duże, często uznają, że dużo łatwiej jest manipulować przekonaniami klientów. Chodzi o to, aby decyzje o zakupie podejmowali oni także, gdy deklarowana wartość oferowanych produktów czy usług istotnie odbiega od tej rzeczywistej. To bowiem przekonania klientów, a nie realna wartość oferty są motywacją do dokonywania zakupów.

Korporacje (choć nie tylko) to wiedzą i często wykorzystują nieświadomość klientów. Liczą na to, że nie dokonają oni realnej oceny wartości oferty ze względu na brak niezbędnej do tego wiedzy lub zwykłe lenistwo. Skala różnic pomiędzy deklarowaną a faktyczną wartością bywa oczywiście bardzo różna – od „niewinnego koloryzowania” oferty aż po zwykłe oszustwo.

Czy taki sposób postępowania można uznać za odpowiedzialny społecznie? Oczywiście że nie, a właśnie odpowiedzialność względem klientów powinna być dla firmy najważniejsza, gdyż może przynieść największe konsekwencje. I te pozytywne, i te negatywne.

Niewątpliwie każdy, nawet pojedynczy gest, ma swoją wartość. Każda złotówka przekazana potrzebującym może mieć dla nich ogromne znaczenie. Jednak społeczna odpowiedzialność powinna równoważyć oczekiwania wszystkich grup interesariuszy na zasadzie „wygrany-wygrany”. I przede wszystkim w zakresie podstawowej działalności danego przedsiębiorstwa.

Podobne artykuły:

PRAXE Jacek Barcikowski