Biznesplan - od czego zacząć?

Biznesplan - od czego zacząć? © BOY - Fotolia.com

Aby napisać dobry biznesplan, należy przygotować jego strukturę, która będzie wypełniania punkt po punkcie szczegółowymi informacjami na temat przyszłego przedsięwzięcia.

Aby napisać dobry biznesplan, należy przygotować jego strukturę, która będzie wypełniania punkt po punkcie szczegółowymi informacjami na temat przyszłego przedsięwzięcia.

Struktura biznesplanu

 • Streszczenie
 • Opis przedsięwzięcia/firmy i branży
 • Opis towarów (usług)
 • Marketing i dystrybucja towarów (usług)
 • Plan produkcji
 • Plan organizacyjny
 • Plan finansowy
 • Celowość i skuteczności projektu
 • Zagrożenia i gwarancje
 • Załączniki
 • Streszczenie

Zawiera ona skrót najważniejszych informacji zawartych w biznesplanie. Znajdą się tam w szczególności (zależnie od przeznaczenia biznesplanu) informacje dotyczące kosztów początkowych, szans i zagrożeń, spodziewanych wpływów, koniecznych pożyczek na inwestycje i rozruch oraz informacje dotyczące gwarancji spłat.

Opis firmy i branży
W tej części znajdą się ogólne informacje o firmie, opis funkcjonowania na poziomie finansowym, struktura zarządzania, analiza branży i perspektywy jej rozwoju, możliwości kooperacji i współpracy.

Opis towarów (usług)
W tej części należy podać definicję i opis rodzajów oferowanych przez firmę produktów lub usług. Informacja powinna zostać napisana z dbałością o zwięzłość i zrozumiałe słownictwo (z uniknięciem żargonu branżowego lub zawodowego).
Należy opisać główne cechy produktu ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, jakie produkt przyniesie potencjalnym nabywcom. W opisie towarów lub usług znajduje się też miejsce na podkreślenie wyjątkowości produktu (usługi), jego innowacyjności, niskich kosztów wytworzenia, nowych możliwości, które produkt otwiera przed użytkownikami czy klientami. Należy też opisać - jeśli są - istniejące patenty lub prawa autorskie.

Marketing i dystrybucja towarów (usług)
Plan marketingowy ma na celu wykazanie, iż sprzedaż produktu jest możliwa, a także, że istnieje grupa docelowa, która ten produkt będzie chciała nabyć. W tym punkcie należy opisać sposób kształtowania cen, system dystrybucji, sposoby reklamy, sposób budowania marki, organizacji ewentualnego serwisu posprzedażnego, itp.   

Plan produkcji
W tej części należy opisać wszystkie aspekty produkcji lub innych procesów biznesowych, które zachodzą lub będą zachodzić w firmie. Należy tu także rozważyć kwestie dotyczące pomieszczeń produkcyjnych (i nieprodukcyjnych), ich lokalizacji, wyposażenia oraz personelu. Należy też zaznaczyć udział ewentualnych podwykonawców w procesie produkcji. Należy również opisać zagadnienia związane z harmonogramem dostaw, liczbą największych dostawców i poziomem elastyczności mocy produkcyjnych.

Plan organizacyjny
W tej części znajdziemy schemat organizacyjny firmy z uwzględnieniem osób zarządzających i personelu oraz opisem zadań poszczególnych osób w powiązaniu z wytwarzaniem produktów (usług). Oczywiście, w przypadku mikroprzedsiębiorstw opis ten będzie krótki. Ale już w przypadku małych i średnich firm może być bardziej rozbudowany. Powinien też uwzględniać mechanizmy oddziaływania poszczególnych członków personelu i zarządu na procesy produkcyjne, sposoby i systemy motywacji oraz sposoby wynagradzania.

Plan finansowy
Plan finansowy dotyczy standardów obliczeń finansowych, określania i kalkulacji kosztów, kosztów projektu, opisuje przepływy gotówkowe i przewidywania dotyczące bilansu.

Celowość i skuteczności projektu
W tym punkcie opisujemy powody, dla których uruchomienie danego projektu ma sens (są to powody finansowe, społeczne itp.). Dokonujemy analizy możliwości i efektywności uruchomienia projektu oraz jego wrażliwości na czynniki zewnętrzne (zmiana koniunktury, zmiany prawne, zmiany technologii itp.).

Zagrożenia i gwarancje, analiza SWOT
Szerzej opisujemy zagrożenia dla projektu (jeżeli istnieją), w tym zagrożenia ze strony np. siły wyższej. Przeprowadzamy analizę SWOT w celu zobrazowania wszystkich słabych i mocnych stron uruchamianego biznesu.

Powyższa struktura biznesplanu nie jest jedyna – będzie zależna od rodzaju działalności, jej specyfiki i może być modyfikowana w zależności od potrzeb i specyfiki biznesu.

Podobne artykuły:
Ryszard Jórczak Nowoczesna Firma S.A.