Błędy biznesplanu

Błędy biznesplanu © Sergey Nivens - Fotolia.com

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu biznesplanów jest chaos dominujący w dokumencie.

Nie każdy pamięta, że biznesplan to nie zbiór przypadkowo znalezionych informacji, lecz profesjonalny dokument, który posiada określoną strukturę i kolejność umieszczania wszystkich informacji, hołdując zasadzie „od ogółu do szczegółu”.

Przed rozpoczęciem pisania należy spokojnie przemyśleć strukturę dokumentu, zastanowić się nad wagą poszczególnych informacji, jakie chcemy zawrzeć i finalnie umieścić tylko te, które są niezbędne. Po opracowaniu takiej struktury od razu widzimy, jakie informacje posiadamy, czego musimy poszukać i czy potrzebujemy zewnętrznego wsparcia w pozyskiwaniu danych. Okazać się może, że przedsięwzięcie opiewa na dużą sumę środków finansowych i rozpoczniemy rozmowy z firmą doradczą, która od początku do końca zajmie się przygotowaniem rzetelnego biznesplanu.

Bez lania wody

Drugą kwestią jest objętość biznesplanu. Oczywiście zależy ona od rodzaju planowanego przedsięwzięcia. Inaczej podejdziemy do tematu budowy elektrowni odnawialnej, a inaczej do uruchomienia salonu piękności. Niezależnie jednak od tego, pamiętajmy, że w stworzonym przez nas dokumencie muszą się znaleźć kluczowe informacje, które wpływają na naszą inwestycję. Wpisywanie informacji, które tylko wiążą się z tematem, powoduje zaciemnianie obrazu i odciąga uwagę osób zainteresowanych inwestycją od istoty zadania inwestycyjnego.

Bądźmy realistami

Jako kolejny błąd można wskazać zbytni optymizm przy analizie finansowej. Permanentnym zjawiskiem jest zawyżanie przychodów i maksymalne obniżanie kosztów rodzajowych (brak rezerw na niespodziewane wydatki, maksymalne obniżanie zatrudnienia, tak aby koszty wynagrodzeń były maksymalnie niskie, złe kalkulacje świadczeń dla pracowników itd.).

Podczas pisania dokumentu potrzebne jest przede wszystkim realistyczne podejście do tematu. Planując inwestycję powinniśmy upewnić się, że przychody i koszty, które podajemy, są realne dla okresu, w którym inwestycja będzie realizowana. W przeciwnym razie osoba oceniająca nasz biznesplan nie uwierzy w możliwość zrealizowania podanego planu i nie przyzna nam wymaganych środków finansowych.

Do pozostałych błędów popełnianych w części finansowej jest brak podziału na kredyt krótko- i długoterminowy. Zupełnie inaczej szacować będziemy kredyt długoterminowy (gdzie inna jest marża banku, inne oprocentowanie) i kredyt krótkoterminowy.

Aktywa równe pasywom

Często osoby piszące biznesplan zapominają o konieczności oszacowania zobowiązań wobec dostawców i budżetu państwa. Kardynalnym błędem jest, gdy aktywa nie są równe pasywom w projekcie bilansu. Do głównych błędów zaliczyć można również źle oszacowaną amortyzację oraz zbyt wysoką rentowność projektu.

Jeśli dana firma decyduje się na samodzielne sporządzenie biznesplanu, to warto aby przed złożeniem go w danej instytucji finansującej został on zweryfikowany przez profesjonalistów zajmujących się tym na co dzień.

Pamiętajmy jednak, że jeśli okaże się, że biznesplan ma dużo niedociągnięć i błędów, koniecznym może być sporządzenie dokumentu od początku. Czas to pieniądz, dlatego właśnie przed rozpoczęciem pisania biznesplanu zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie rzetelnie to zrobić, a jeśli nie, to poprośmy o pomoc firmy, które profesjonalnie zajmą się analizą planowanego przez nas przedsięwzięcia.

Agata Forysiak, starszy konsultant, Doradztwo Gospodarcze DGA SA

www.dga.pl

Podobne artykuły:

Agata Forysiak Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.