Do 20 milionów dotacji na proekologiczne dotacje

Do 20 milionów dotacji na proekologiczne dotacje http://www.freedigitalphotos.net

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jeszcze w tym roku ogłosi nabór wniosków. Przedsiębiorcy mogą liczyć na bardzo duże wsparcie, nawet do 20 milionów złotych.

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosi nabór wniosków w ramach działania 4.2 PO IŚ „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach". 

Organizacja konkursu, który będzie trwał najprawdopodobniej do połowy stycznia 2014 roku, będzie możliwa dzięki oszczędnościom poczynionym w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków PO IŚ. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do nawet 20 mln PLN na inwestycje związane z:

  • Zastępowaniem surowców pierwotnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej surowcami wtórnymi,
  • Ograniczeniem wodochłonności.
  • Ograniczeniem ilości wytwarzanych odpadów.
  • Ograniczeniem energochłonności.

Co istotne, wsparcie nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, na które mogą składać się m.in.:

  • Koszty zakupu technologii i urządzeń.
  • Koszty robót budowlanych.
  • Koszty zakupu gruntów.

Kluczowa będzie efektywność kosztowa

Bazując na dotychczas obowiązujących kryteriach oceny projektów, można spodziewać się, że kluczowym aspektem przy analizie projektów ubiegających się o dofinansowanie będzie efektywność kosztowa, rozumiana jako wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego (np. ograniczenia zużycia energii, emisji szkodliwych substancji czy hałasu). Na sukces projektu będzie miała wpływ także m.in. lokalizacja inwestycji (najwyżej punktowane będą gminy o wysokim udziale powierzchni obszaru chronionego NATURA 2000) czy posiadane certyfikaty (ISO, EMAS).

- Będzie to trzecia odsłona niniejszego działania, więc warto przyjrzeć się beneficjentom poprzednich konkursów. Taka analiza prowadzi bowiem do wniosku, że wśród firm, które otrzymały dofinansowanie, są przedstawiciele wielu gałęzi i branż polskiej gospodarki  - mówi Beata Tylman, dyrektor w PwC. - Szczególnie ciekawym, a dla wielu osób także zaskakującym, będzie fakt, że oprócz oczywistych beneficjentów takich jak ciepłownie, zakłady chemiczne czy huty, bardzo silną grupę stanowią firmy z sektora przetwórstwa spożywczego. Prym w ramach ostatniego konkursu (zorganizowanego w 2009 roku) wiodła firma MASPEX, która otrzymała wsparcie na 5 planowanych przez siebie projektów. Stanowiły one ponad 25% wszystkich dofinansowanych inwestycji.

Szansa dla dużych firm

Szeroki zakres możliwych inwestycji obejmujący m.in. zagospodarowanie odpadów, wprowadzenie technologii odzysku i optymalizacji zużycia energii czy budowę instalacji usuwania CO2, decyduje o atrakcyjności niniejszego działania. Co więcej, będzie to najprawdopodobniej jeden z nielicznych w najbliższym czasie naborów, w ramach którego o wsparcie działań inwestycyjnych mogą ubiegać się także duże przedsiębiorstwa.

- Jak to często bywa, na potencjalnych wnioskodawców czekają także trudności. Podstawową z nich (oprócz ewentualnej konkurencji) jest zakres oraz poziom skomplikowania dokumentacji aplikacyjnej, którą należy przygotować, aby móc myśleć o otrzymaniu wsparcia. Bazując na doświadczeniach i zasadach ostatniego konkursu zorganizowanego w 2009 roku, firmy pragnące ubiegać się o dotację będą musiały przygotować zarówno sam wniosek o dofinansowanie, jak i wiele dodatkowych załączników, w tym m.in. studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych oraz analizą finansową. Dokumenty te, wraz z dodatkowymi oświadczeniami i formularzami, stanowią zazwyczaj bardzo obszerne materiały, dlatego aby terminowo złożyć dokumentację do NFOŚiGW, za ich przygotowanie należy zabrać się jak najszybcie - radzi Tomasz Sajkowski, starszy konsultant w PwC.

Ostatnią przeszkodą, która blokuje uruchomienie konkursu, jest zatwierdzenie przez Ministra Rozwoju Regionalnego niezbędnych zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów POIiŚ 2007-2013 oraz w jego załącznikach, a także zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący POIiŚ zmian w Kryteriach wyboru projektów. Kwestie te zostaną sfinalizowane najprawdopodobniej w najbliższych dniach.

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwaną przez nich wartość biznesową. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 180 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl

PwC Polska