Dotacje dla przedsiębiorców. Gdzie aplikować po środki?

Dotacje dla przedsiębiorców. Gdzie aplikować po środki? fot.: Wikipedia.pl

Fundusze europejskie na lata 2014 - 2020 wprowadzają nowe programy operacyjne oraz nieco zmienione zasady dystrybucji środków z unijnej kasy. Z jakich programów można skorzystać sięgając po środki z UE i do jakich instytucji się po nie zgłosić?

W ramach perspektywy finansowej na 2014 - 2020 realizowanych będzie dostępnych siedem programów operacyjnych, z których środki zostaną przeznaczone dla przedsiębiorców. Będą to środki głównie na badania i wdrożenia inwestycji, których innowacyjność i rezultaty będą się wyróżniać i zostaną udowodnione przynajmniej na poziomie krajowym. Instytucje zarządzające pieniędzmi z unijnej polityki spójności, podzieliły je na urzędy, które będą zajmowały się bezpośrednio ich przydzielaniem.

Mimo, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 środków na sfinansowanie projektów będzie więcej, to nie znaczy, że będą one bardziej dostępne dla przedsiębiorców. W większości będą one dzielone przez te same instytucje, które zajmowały się tym w perspektywie 2007-2013, a to oznacza, że będą one korzystać z doświadczeń minionej perspektywy, w zakresie tworzenia dokumentacji konkursowej, ale przede wszystkim sposobu oceny projektów.

Instytucje te mają zbudowaną bazę ekspertów z wielu dziedzin, którzy w dużej mierze będą oceniali projekty, czerpiąc z wypracowanego wcześniej doświadczenia. Dlatego przygotowując się do składania projektu warto skorzystać z konsultacji firmy doradczej, która odpowiednio pokieruje sposobem przygotowania projektu, zwiększając szansę jego sukcesu. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy projekty niejednokrotnie konkurują ze sobą o miejsce na liście rankingowej setnymi częściami punktów. EDORADCA w minionej perspektywie przygotowała w ramach krajowych programów operacyjnych 350 projektów na łączną kwotę dotacji 1,05 mld zł. Projekty tematycznie obejmowały zarówno wdrażanie nowych technologii i produktów w gospodarce, prace B+R, inwestycje informatyczne, energetyczne czy szkolenia.

Główne instytucje, które będą przydziela środki przedsiębiorcom w konkursach krajowych

Program OperacyjnyCel programuInstytucje pośredniczące w przydzielaniu środkówWkład UE (w mld euro)
Inteligentny RozwójPobudzanie działalności badawczej firm

Komercjalizacja wyników prac B+R przedsiębiorstw

Wdrażanie technologii i produktów w gospodarcePolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego


8,6
Infrastruktura i Środowisko

Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska

Rozwój źródeł OZE i zrównoważonego transportu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ministerstwo Gospodarki


27,4
Wiedza, Edukacja, Rozwój

Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez szkolenia specjalistyczne
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


4,7
Polska Cyfrowa

Poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych

Rozwój e-usług
Władza Wdrażająca Programy Europejskie


2,2
Polska Wschodnia

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw makroregionu wschodniego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


2,0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Wsparcie producentów żywności
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


8,6
Rybactwo i Morze

Wzrost konkurencyjności rybołówstwa, morskiego śródlądowego oraz akwakultury
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


0,53

Źródło: Na podstawie danych MRR, MR

Już w najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mogli skorzystać, że środków przeznaczonych na dwa duże działania w ramach POIR: Szybka ścieżka oraz Kredyt na innowacje technologiczne. 


Środki w ramach konkursu Szybka ścieżka (MSP 1.1) przeznaczone są na finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorców (dawniej działanie POIG 1.4). Przewidywane efekty badań to gotowy produkt lub technologia, przeznaczone do komercyjnego zastosowania w gospodarce. W ramach kosztów kwalifikowanych można sfinansować: wynagrodzenia zespołu badawczego, aparaturę badawczą, usługi obce, materiały do badań, w tym budowę prototypu oraz inne koszty ponoszone w związku z realizacją projektu. Nabór w ramach pierwszego konkursu NCBiR planuje w kwietniu, a następnie cykliczne nabory do końca roku. Szybka ścieżka to konkurs z szybka oceną wniosku – 60 dni od złożenia wniosku przedsiębiorca będzie znał wyniki.

Kredyt na innowacje technologiczne będzie kontynuacją działania POIG 4.3 Kredyt technologiczny. Działanie to ma na celu wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach i prowadzące do wytworzenia nowych lub udoskonalonych produktów. Potwierdzeniem nowości wdrożonej technologii jest opinia jednostki naukowej w tym zakresie, a dotacja w formie tzw. premii technologicznej może wynieść do 6 mln dla jednego przedsiębiorcy. Sfinansować z działania można głównie środki trwałe oraz powierzchnie produkcyjne niezbędne do wdrożenia technologii. BGK planuje ogłoszenie konkursu już w III kwartale.

31,1 mld euro dla województw

W nowym okresie finansowania będzie więcej środków do zagospodarowania na poziomie regionalnym, przez co zwiększy się odpowiedzialność samorządów województw za realizację polityki strukturalnej. Pionierskim rozwiązaniem jest wsparcie województw w ramach tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli w dziedzinach charakterystycznych dla danego obszaru, stanowiących ich potencjał konkurencyjny. Do najczęściej wskazywanych specjalizacji należą technologie informacyjno-komunikacyjne.

Województwa opierają swój rozwój także na dziedzinach związanych z zasobami przyrodniczymi: biogospodarka, zdrowa żywność, turystyka zdrowotna. Są jednak też takie, w których to tradycyjne gałęzie przemysłu będą w dalszym ciągu pełniły istotną rolę w ich rozwoju - jak sektor maszynowy i metalowy oraz energetyka. Firmy wdrażające innowacje w skali regionalnej i w obszarach zgodnych ze strategiami rozwoju województw mają większa szansę na otrzymanie unijnych pieniędzy. Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to o 25% więcej niż miały województwa do podziału w poprzednich latach.

Wkład unijny do regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 w mld euro

Nowymi RPO, tak jak tymi z lat 2007–2013, będą zarządzać władze województw. Rolę instytucji pośredniczących i wdrażających będą pełnić departamenty w urzędach marszałkowskich, instytucje kontrolowane przez samorządy wojewódzkie i specjalnie powołane do tego celu jednostki. W zdecydowanej większości będą to te same Urzędy, które zajmowały się funduszami UE do tej pory.

Główne instytucje, które będą przydziela środki przedsiębiorcom w regionach

  • Urzędy Marszałkowskie
  • Regionalne Instytucje Finansujące
  • Wojewódzkie Urzędy Pracy

Szansa na realizację działań rozwojowych

Regionalne programy operacyjne to szansa na realizację działań rozwojowych przedsiębiorstw zwłaszcza w obszarach, które w danym regionie będą promowane, w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji. Dlatego warto sięgać po te środki, jednak należy pamiętać, że w nowej perspektywie nie będzie to takie łatwe. Z doświadczenia minionej perspektywy wiemy, że dokumentacja aplikacyjna w Regionalnych Programach Operacyjnych wymagała od Wnioskodawców poświecenia o wiele większej ilości pracy na przygotowanie wniosku i biznes planu i zebrania stosownych pozwoleń, niż w programach krajowych. Mimo, iż wiele mówi się o uproszeniach w zakresie składania aplikacji o unijne środki na lata 2014-2020, to nie należy spodziewać się przełomowych zmian.

Firma EDORADCA w minionym programowaniu pozyskała i zrealizowała z sukcesem inwestycje dla klientów w ramach RPO na terenie niemal wszystkich województw w kraju. Co jest miarą sukcesu projektu w konkursie regionalnym? Pomysł to nie wszystko – liczy się też umiejętność odpowiedniej interpretacji dokumentów programowych oraz kontakt z urzędami przydzielającymi środki – by wiedzieć, o co i gdzie zapytać w razie niejasnych zapisów w obszernej dokumentacji dotyczącej działań.

www.edoradca.pl

EDORADCA Dawid Piaskowski