Emerycie i rencisto, pracujesz? Uważaj, żeby nie obniżyli Ci świadczenia

Emerycie i rencisto, pracujesz? Uważaj, żeby nie obniżyli Ci świadczenia Günter Menzl - Fotolia

Emeryci i renciści, którzy są aktywni zawodowo muszą liczyć się z tym, wysokość osiąganych przez nich dodatkowych przychodów może spowodować zawieszenie prawa do świadczenia albo zmniejszenie wysokości pobieranego świadczenia, o kwotę przekroczenia.

Kwota ta nie może być jednak większa niż kwota maksymalnego zmniejszenia zróżnicowaną procentowo w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia.

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia może nastąpić, gdy kwota osiągniętego przychodu przekroczy odpowiednio 130 proc. lub 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszone przez prezesa GUS.

Na skutek wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r., niższa i wyższa kwota graniczna z dniem 1 marca 2016 r. ulega wzrostowi, ponieważ przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2015 r. wyniosło 4 066,95 zł.

Kwoty stanowiące 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

SKŁODOWSCY SKŁODOWSCY

W przypadku osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 5 287,10 zł prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba ulegnie zawieszeniu. Zmniejszenie świadczenia spowoduje osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 2 846,90 zł. Przy czym należy pamiętać, że świadczenia rozliczane są w systemie rocznym albo miesięcznym, po zakończeniu roku kalendarzowego.

Ważne: Z dniem 1 marca 2016 r. przychód osiągnięty na poziomie 2 846,90 zł nie spowoduje zmniejszenia świadczenia emerytalno-rentowego

Graniczne kwoty przychodu nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli indywidualny wiek emerytalny.

Przy ustalaniu, czy prawo do świadczeń ulega zawieszeniu lub ich wysokość jest zmniejszana, brane są pod uwagę przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność taką uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Co istotne, wymienione zasady stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub renty albo wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016

SKŁODOWSCY SP Z O O Izabela Szeszko