Fundusze UE na lepsze systemy reagowania kryzysowego

Fundusze UE na lepsze systemy reagowania kryzysowego Pixabay.com

Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie i zarządzanie ryzykiem to jeden z priorytetów Polityki Spójności Unii Europejskiej do 2020 roku. Ile zostanie przeznaczone na te cele?

Są to działania nie tylko z obszaru gospodarki niskoemisyjnej, ale też efektywnego zapobiegania katastrofom naturalnym, na które przeznaczono ponad 120 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szybkie reagowanie na zagrożenie

W sytuacji, gdy już jednak wystąpi zagrożenie katastrofą naturalną, informacja musi dotrzeć do mieszkańców błyskawicznie. Jak to jednak skoordynować w przypadku ponad 5 mln mieszkańców lub gdy zagrożenie wystąpi w środku nocy? Konieczne jest zbudowanie zintegrowanego systemu ostrzegania, który umożliwi alarmowanie osób zagrożonych z poziomu centralnego, czyli przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Taka właśnie była idea Rekomendacji Wojewody Mazowieckiego dla budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20140-2020.

 

Do 30 grudnia br. możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie projektów w tym obszarze (Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu). Co istotne, ubiegając się o dofinansowanie systemów alarmowania przed zagrożeniami naturalnymi konieczne jest zachowanie zgodności z Rekomendacjami Wojewody. Środki unijne przeznaczone zostaną na zakup zestawów syren alarmowych, ich montaż i wyposażenie. Syrena musi charakteryzować się minimalną mocą w wysokości 300 WAT. W ramach projektu możliwy jest zakup centrum sterowania i kontroli, jednak należy pamiętać że może być maksymalnie jedno centrum w danym powiecie. Konkurs skierowany jest głównie do samorządów i ich jednostek organizacyjnych, a na jego realizację zaplanowano 21,2 mln zł.

Minimalizowanie ryzyka

Zapobieganie powodziom i suszom to przykładowe działania, na które możliwe będzie uzyskanie unijnego wsparcia na Mazowszu. Dofinansowanie dostępne będzie na przykład na realizację projektów zakładających budowę lub modernizację zbiorników retencyjnych, a także zabezpieczenie spływu wód. Ubiegając się o środki należy zwrócić uwagę na zgodność planowanego projektu z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz mapami ryzyka powodziowego opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Podobne artykuły:

W drugim kwartale 2016 roku zorganizowany będzie konkurs na rozwój kompleksowych systemów małej retencji dotyczących obszarów leśnych. Pula środków przeznaczona na ten nabór to 5,7 mln zł. W kolejnym kwartale natomiast będzie możliwość ubiegania się o środki na zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Na konkurs zaplanowano 42,6 mln zł. O fundusze będą mogły ubiegać się między innymi samorządy, spółki wodne, PGL Lasy Państwowe. Pełen harmonogram naborów na 2016 rok dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Profesjonalne przygotowanie

Z budżetu RPO WM 2014-2020 sfinansowany zostanie także niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Konkurs w tym zakresie zaplanowany jest na pierwszy kwartał 2016 roku, a jego kwota wyniesie 6,2 mln zł. Doposażenie może obejmować specjalistyczny sprzęt dla ratownictwa wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, czy grup poszukiwawczo-ratowniczych. Na dofinansowanie sprzętu mogą liczyć też jednostki OSP realizujące zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Jakie środki dla Mazowsza?

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 80 proc. wartości inwestycji. W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 2,3 mld zł. Na dostosowanie do zmian klimatu zrealizowane zostaną trzy nabory o wartości 54,7 mln zł. Siedem konkursów dotyczyć będzie natomiast działań z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, w tym między innymi zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE). Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji o unijnych środkach dla Mazowsza dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl