Fundusze unijne na obszar R&D na Mazowszu

Fundusze unijne na obszar R&D na Mazowszu Beyond.pl

Mazowsze jest obszarem najbardziej rozwiniętym pod względem gospodarczym. To tutaj osiągany jest najwyższy wskaźnik PKB przypadający na jednego mieszkańca i wynosi 107 proc. średniej unijnej.

Jednak tym co cechuje województwo mazowieckie jest zróżnicowanie gospodarcze. Z jednej strony wiodącą rolę, ośrodka atrakcyjnego dla inwestorów i do prowadzenia biznesu, pełni Warszawa. Jest to metropolia, w której zatrudnienie znalazło ponad milion pracowników i w której przedsiębiorcy zakładają siedziby swoich firm, a zagraniczne korporacje, wybierają stolicę na miejsce swoich filii. Z drugiej strony, w regionie są gminy charakteryzujące się zdecydowanie słabszym rozwojem gospodarczym. Jednym z głównych obszarów koncentracji środków w latach 2014–2020 będzie więc rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza dzięki pracom badawczo-rozwojowym. Mazowsze generuje prawie 40 proc. nakładów na badania i rozwój, jednak w kolejnych latach konieczne jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w tym zakresie (GUS 2015). Jedną z możliwości stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM).

Rozwój sektora R&D w perspektywie 2007–2013

Już w poprzedniej perspektywie unijnej kładziono nacisk na wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego w regionie Mazowsza. W efekcie powstało wiele ośrodków i centrów badawczych, które dziś współpracują z przemysłem i sektorem prywatnym, jednocześnie zwiększając ich innowacyjność i konkurencyjność na rynku. Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 było Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, które otrzymało prawie 34 mln złotych na budowę, modernizację i wyposażenie czterech laboratoriów oraz modernizację sieci komputerowej. Obecnie Centrum jest ośrodkiem na poziomie światowym, realizującym zarówno krajowe jak i zagraniczne kontrakty. Natomiast efekty prac wykonywanych na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych są wykorzystywane w nauce, przemyśle oraz medycynie.

Podobne artykuły:

Ciekawym przykładem rozwoju firmowego obszaru R&D jest projekt spółki COBI S.A., która dzięki środkom unijnym w wysokości 674,3 tys. zł, wdrożyła innowacyjne linie nowych produktów oraz znacznie ulepszyła zabawki edukacyjne, rozwijające zainteresowanie i umiejętności w dziedzicznie technologii informatycznych i mechatroniki. Natomiast firma Fano Sp. z. o.o w ramach dofinansowania z UE w kwocie 1,6 mln zł wprowadziła innowacyjną technologię wytwarzania etykiet. Dzięki realizacji inwestycji powstały także nowe miejsca pracy oraz wprowadzono do oferty sprzedażowej nowe produkty. Z kolei fabryka kabli Madex Sp. J. otrzymała ponad 575,1 tys. złotych dofinansowania z UE na dostosowanie parku maszynowego do produkcji specjalnych kabli i zakup maszyn produkcyjnych. W rezultacie przekazane  środki unijne przyczyniły się do wdrożenia nowej oferty produktowej o lepszych parametrach jakościowych oraz obniżenia kosztów produkcji. W wyniku realizacji projektu utworzono także sześć nowych miejsc pracy. Wszystkie opisane projekty realizowane były z RPO WM 2007–2013.

Innowacyjność dzięki funduszom UE

Na wsparcie przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP, przeznaczone zostanie ponad 2 miliardy złotych. Ponad 500 mln zł zasili tworzenie infrastruktury do prowadzenia prac wspierających inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym (Działanie 1.1. Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych). Samo zwiększenie zaangażowania biznesu w badania i rozwój to ponad 600 mln zł. Duży nacisk zostanie położony na współpracę przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi, powstawanie działów badawczo – rozwojowych w strukturach firm (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Wszystko po to by wzmacniać konkurencyjność Mazowsza, a przedsiębiorców zachęcać do inwestowania w rozwiązania innowacyjne oraz badawczo – rozwojowe inwestycje. Środki unijne przeznaczone będą m.in. na rozwój technologii, innowacje – do fazy wypuszczenia na rynek, a także tworzenie centów badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Co istotne, w ramach  projektu możliwe będzie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz prowadzenie analiz czystości patentowej. Jeszcze w grudniu tego roku ogłoszony zostanie nabór na bony na projekty badawczo-rozwojowe, umożliwiające nawiązanie współpracy biznesu z sektorem naukowym. Do zrealizowania będą możliwe prace o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ponad 430 mln zł przeznaczone zostanie natomiast na zwiększenie zastosowania innowacji procesowych, produktowych, usługowych (Działanie 3.3 Innowacje w MSP).

Podobne artykuły:

Środki na projekty badawczo-rozwojowe przekazane zostaną w formie bezzwrotnych dotacji, natomiast w przypadku wdrażania innowacji mogą pojawić się instrumenty finansowe, takie jak preferencyjne pożyczki. Na Mazowszu maksymalne dofinansowanie projektu ze środków unijnych nie będzie mogło przekroczyć 80 proc. wartości całego projektu. Szczegółowe informacje o nowej puli środków unijnych dla Mazowsza można znaleźć na www.funduszedlamazowsza.eu.

Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Tylko w  perspektywie 2007–2013 instytucja ta przekazała ponad 6 mld zł unijnego wsparcia z programu regionalnego, z czego ponad 1,8 mld zł na obszar innowacyjności i przedsiębiorczości. Na lata 2014-2020 Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. 

nf.pl nf.pl