Fundusze unijne na uwolnienie potencjału energetycznego Mazowsza

Fundusze unijne na uwolnienie potencjału energetycznego Mazowsza sxc.hu

Województwo mazowieckie charakteryzuje się dość dużym potencjałem zasobów energii odnawialnej. Dlatego jednym z ważnych obszarów koncentracji środków unijnych w latach 2014–2020 będzie przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Województwo mazowieckie charakteryzuje się dość dużym potencjałem zasobów energii odnawialnej. Możliwości te widoczne są szczególnie w przypadku małych elektrowni wiatrowych, energii słonecznej i biogazu. W 2012 roku udział OZE w produkcji energii elektrycznej w skali regionu wyniósł 7,7 proc. (GUS). Dlatego jednym z ważnych obszarów koncentracji środków unijnych w latach 2014–2020 będzie przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na ten obszar to ponad 1,3 mld zł, czyli aż 16 proc. budżetu całego programu.

Unijne dofinansowanie skierowane zostanie nie tylko na budowę i przebudowę infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł (OZE), ale również zmniejszanie emisji zanieczyszczeń powietrza – w tym pyłów i gazów cieplarnianych. Będą to na przykład projekty dotyczące poprawy efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła czy też usprawnień i innowacji w transporcie miejskim (Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną).

Tak było…

W poprzedniej perspektywie unijnej zainwestowano ponad 168,2 mln zł w wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii i zwiększanie efektywności energetycznej Mazowsza. Największą inwestycją w tym zakresie był projekt „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości” zrealizowany wspólnie przez cztery gminy – Paprotnia, Przesmyki, Rzepki i Korczew. W ramach projektu miny zakupiły i zainstalowały 1 396 zestawów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Na ten cel pozyskano prawie 9 mln zł z regionalnego programu operacyjnego.

Podobne artykuły:

Ze środków unijnych skorzystały też między innymi gminy Białobrzegi i Sokołów Podlaski. W Białobrzegach zainwestowano ponad 2,1 mln zł w wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody dla mieszkańców. Kolektory słoneczne zastosowano również w urzędach, szkołach, przedszkolach, strażnicy OSP. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyniło się nie tylko do zmniejszenia kosztów związanych z ogrzewaniem wody, ale także do redukcji emisji substancji szkodliwych do środowiska. Fundusze unijne z perspektywy 2007–2013 wykorzystano również w miejscowości Bachorza, w gminie Sokołów Podlaski. Powstała tam elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW. Projekt otrzymał prawie 4 mln zł europejskiego dofinansowania. Elektrownia pozwoliła na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii w województwie mazowieckim, a także w całym kraju. Uruchomienie elektrowni przyczyniło się także do ochrony środowiska naturalnego – ograniczono zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych, zużycie węgla brunatnego, a także emisję CO2 i innych szkodliwych substancji.

Jak będzie?

Mazowsze w 2020 roku będzie generowało 15 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, znaczenie spadnie emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Takie są plany, a w ich realizacji pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, za których wydatkowanie odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych przeznaczone zostanie 158,3 mln zł (Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii). Wsparciem objęta zostanie w szczególności energetyka słoneczna, mała energetyka wiatrowa i biogaz. Ważnym obszarem będzie budowa małych źródeł energii na potrzeby lokalne, co będzie stanowiło również dodatkowe źródło dochodów lokalnych społeczności.

Podobne artykuły:

Wykorzystanie OZE będzie wspierane również w ramach termomodernizacji budynków, na które przewidziane jest 330,2 mln zł (Działanie 4.2 Efektywność energetyczna). Jeszcze w grudniu tego roku ogłoszony będzie pierwszy konkurs zwiększający efektywność energetyczną na Mazowszu. Ponad 59 mln zł przeznaczonych zostanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Ważne jest, aby projekt był kompleksowy, czyli aby uwzględniał podjęcie różnych działań, takich jak na przykład ocieplenie budynku, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, czy też instalacja odnawialnych źródeł energii. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się między innymi samorządy, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i kościoły. Warto, ponieważ fundusze w ramach tego naboru będą miały charakter bezzwrotny.

Podobne artykuły:

Zielony transport to kolejny obszar wspierany na Mazowszu z unijnej perspektywy 2014–2020. Zakup autobusów zasilanych alternatywnym paliwem i tworzenie parkingów typu „Parkuj i jedź” to tylko niektóre przykłady projektów możliwych do dofinansowania z RPO WM.

Na Mazowszu maksymalne dofinansowanie projektu ze środków unijnych nie będzie mogło przekroczyć 80 proc. wartości całego projektu. Szczegółowe informacje o nowej puli środków unijnych dla Mazowsza można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Już w listopadzie na stronie dostępny będzie harmonogram naborów na 2016 rok.

Podobne artykuły:

Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Tylko w perspektywie 2007–2013 instytucja ta przekazała prawie 10 mld zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na lata 2014–2020 Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. 

nf.pl nf.pl