Inteligentne Mazowsze, czyli fundusze UE na innowacyjność i przedsiębiorczość

Inteligentne Mazowsze, czyli fundusze UE na innowacyjność i przedsiębiorczość Torbz - Fotolia

Środki unijne, które w latach 2014–2020 zasilą budżety MSP, ułatwią wprowadzanie innowacji, realizację prac badawczo-rozwojowych, opracowywanie nowych modeli biznesowych, czyli działania podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw z Mazowsza.

Największą szansę na dofinansowanie będą miały projekty, które w swych założeniach będą wzmacniać tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym. Poprawa jakości życia, produkcja bezpiecznej żywności, wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania czy wprowadzenie na rynek nowoczesnych usług dla biznesu, to cztery obszary, na które zostanie położony główny nacisk przy dzieleniu środków unijnych. Wyszczególnione sektory wynikają z Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Mazowieckiego do 2020 r. (RIS). Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem www.funduszedlamazowsza.eu.

Dobre praktyki w rozwoju i promocji gospodarczej regionu

W poprzednim okresie przypadającym na lata 2007–2013 zrealizowanych zostało ponad 1230 projektów na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości Mazowsza. Dla przykładu firma Drukpol.Flexo Sp. z o.o., dzięki uzyskanym środkom wprowadziła na rynek innowacyjne opakowania, wykonane z tworzyw sztucznych (typu otwórz-zamknij oraz z folii PET TWIST). Firma Creotech Instruments wsparła zaplecze produkcyjne systemów satelitarnych, a przedsiębiorstwo Topstil Global stworzyło laboratorium technologiczne na potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożyło innowacyjną technologię wytwarzania form do przetwórstwa ciekłych silikonów.

Podobne artykuły:

Wsparciem objęto nie tylko projekty przedsiębiorców, ale również kompleksowe działania sprzyjające promocji gospodarczej. Na przykład Płock zainwestował ponad 480 mln zł w ramach unijnych funduszy w działania promujące miasto i region. Zorganizowano misję gospodarczą dla płockich przedsiębiorców na 16. Międzynarodowe Targi Inwestycyjne CIFIT w Xiamen (CHINY). Z przekazanych środków, także w roku 2012, w Płocku zorganizowano Międzynarodowe Targi Chemiczne i Międzynarodowe Targi Inwestycyjne i PPP. Władze miasta chciały tym samym wypromować miasto jako przyjaznego dla przedsiębiorców miejsca, otwartego na rozwiązania technologiczne i innowacje.

Nowa pula unijnych środków = nowe możliwości

O ile Mazowsze na tle innych regionów w Polsce wyróżnia się konkurencyjnością i jest liderem w zakresie rozwoju i potencjału gospodarczego, to już w zestawieniach z innymi regionami na terenie Unii Europejskiej mamy sporo do nadrobienia. Zgodnie z rankingiem Regional Innovation Scoreboard 2014 Mazowsze zajmuje 141 pozycję pod względem innowacyjności i należy do grona umiarkowanych innowatorów w Europie. Przed nami są m.in. regiony z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemiec.

Podobne artykuły:

W latach 2014–2020 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektów z obszaru innowacyjności i przedsiębiorczości regionu przeznaczone jest w sumie ponad 2 mld zł. Beneficjentami unijnych środków mogą być zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki i konsorcja naukowe. Unijne wsparcie dla przedsiębiorców przekazane zostanie na ulepszenie warunków rozwoju przedsiębiorczości przez między innymi inkubację i preinkubację, integrowanie usług otoczenia biznesu, a także przygotowanie terenów inwestycyjnych. Na te działania przeznaczone zostanie ponad 300 mln zł (Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu). Na promocję przedsiębiorstw w kraju i na arenie międzynarodowej oraz budowanie marki regionu przewidziano ponad 130,2 mln zł (Działanie 3.2 Internacjonalizacja MSP). Ponad 430 mln zł zasili natomiast wdrażanie innowacji procesowych, produktowych i usługowych, zwłaszcza z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (Działanie 3.3 Innowacje w MSP). Unijne wsparcie na innowacje przekazane zostanie w formie bezzwrotnych dotacji albo instrumentów finansowych, np. w postaci niskooprocentowanych pożyczek.

Podobne artykuły:

Z puli środków na innowacyjność i przedsiębiorczość ponad 1,1 mld euro zainwestowane zostanie w badania i rozwój. Prawie połowa funduszy (525,8 mln zł) zasili infrastrukturę naukową. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie zaangażowania biznesu w badania i rozwój. Jeszcze w grudniu tego roku ogłoszony zostanie konkurs na bony na projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym łatwiejsze będzie nawiązanie współpracy między biznesem a jednostkami naukowymi (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Planowana wartość konkursu to 21,2 mln zł. Do końca tego roku ogłoszony zostanie harmonogram konkursów w 2016 r. Więcej informacji dostępnych jest na www.funduszedlamazowsza.eu.

Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Tylko w perspektywie 2007–2013 instytucja ta przekazała ponad 6 mld zł unijnego wsparcia z programu regionalnego, z czego ponad 1,8 mld zł na obszar innowacyjności i przedsiębiorczości. Na lata 2014–2020 Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. 

nf.pl nf.pl