Jak wysłać informacje IFT przez program pit

Jak wysłać informacje IFT przez program pit NF.pl

Deklaracje można wystawić i wysłać w formie elektronicznej przez program pit. Program pit może być pomocny w wyborze, wypełnieniu i wysłaniu właściwej deklaracji.

Informacje IFT sporządzane są przez płatników dokonujących wypłat pieniężnych o charakterze międzynarodowym. Wybór informacji zależy od tego, jakiego rodzaju wypłata jest dokonywana.

Informacje IFT-1/ IFT-1R i IFT-3/IFT-3R

Informacja IFT-1/IFT-1R jest sporządzana przez płatnika w przypadku przychodu (dochodu) uzyskanego w Polsce przez osoby fizyczne, które nie są rezydentami (nie mają w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych). Płatnik, który w ciągu roku podatkowego pobiera zryczałtowany podatek od należności osób objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym, ma obowiązek przekazania informacji zarówno podatnikom nierezydentom, jak i urzędom skarbowym właściwym ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych. Wypłaty, które są ujmowane w informacji IFT-1/IFT-1R, to przychody z odsetek, dywidend i in, wynagrodzenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście, uzyskiwane przez osoby wykonujące wolne zawody, menadżerów, artystów i sportowców, pracowników żeglugi i transportu lotniczego, a także dochody z emerytur i rent.

Natomiast informacja IFT-3/IFT-3R sporządzana jest w przypadku niektórych przychodów kapitałowych, takich jak odsetki (wypłacone, skapitalizowane, postawione do dyspozycji) od wierzytelności, odsetki lub dyskonta z obligacji, skryptów dłużnych czy papierów wartościowych.

Sporządzane przez płatników imienne informacje IFT-3/IFT-3R otrzymują podatnicy, którzy są nie są polskimi rezydentami podatkowymi, są podatnikami PIT od całości swoich dochodów w państwie, z którym Polska zawarła umowę w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych.

Forma sporządzenia informacji IFT

Jeżeli IFT-1/IFT-1R przygotowane jest przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub biuro rachunkowe na rzecz więcej niż 5 osób, wymagana jest elektroniczna forma złożenia deklaracji. W przypadku gdy płatnik sporządza informacje IFT-1/IFT-1R dla nie więcej niż 5 podatników, może złożyć ją w wybranej formie: elektronicznej albo pisemnej.

Natomiast druki IFT-3/IFT-3R można złożyć do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Forma elektroniczna w przypadku tych deklaracji nie jest obowiązkowa przy przekazywaniu informacji podatnikowi. Można też wybrać formę pisemną.

Sporządzając deklaracje IFT w formie elektronicznej płatnik może skorzystać z programu do rozliczenia pit który wyręczy go w wykonywaniu obliczeń i zapewni poprawność

Terminy składania informacji IFT

Termin przekazania informacji IFT jest zależny od formy i adresata.

Do urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń osób zagranicznych należy przekazać deklaracje w formie elektronicznej, przesyłane przez program pit, do końca lutego roku następnego po roku podatkowym. Jeśli jest to forma papierowa (dla nie większej ilości niż 5 podatników), obowiązuje termin do końca stycznia.

Natomiast do podatnika informacje IFT powinny dotrzeć do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, niezależnie od formy. Płatnik sporządzający te deklaracje ma do wyboru formę przekazania jej podatnikowi. Może to być zarówno przekaz elektroniczny, jak i forma papierowa przekazana bezpośrednio lub listownie.

W sytuacji gdy płatnik zaprzestaje działalności przed terminami omówionymi wyżej, informację IFT powinien przekazać nie później niż do dnia zaprzestania tej działalności. Na wniosek złożony przez podatnika płatnik ma obowiązek przekazania informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Przesłanie informacji IFT do systemu e-Deklaracje

Wszystkie rodzaje informacji, deklaracji i rocznych rozliczeń podatkowych za dany rok należy składać wyłącznie na obowiązujących w tym roku wersjach formularzy. Ta zasada dotyczy też informacji sporządzanych na formularzach IFT (IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R). Korzystając z programu pit, mamy zapewniony wybór formularzy aktualnych.

Wysyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2015 roku ułatwienie dla płatników PIT oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, które są osobami fizycznymi. Ułatwienie to polega na tym, że nie muszą posługiwać się płatnym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem, lecz mają możliwość podpisywania formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R PIT-4R, PIT-8AR przesyłanych przez internet „danymi autoryzującymi”. Zestaw tych danych jest traktowany jako podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań. Zestaw danych autoryzujących składa się z: identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL, imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, kwoty przychody z deklaracji złożonej rok wcześniej lub 0, gdy zeznanie podatkowe nie było składane.

Korzyści wynikające z wysyłania deklaracji elektronicznie

Wysyłanie formularzy z programem pit oszczędność czasu i pieniędzy, które można spożytkować w inny efektywny sposób. To nie tylko uniknięcie drukowania i wypełniania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysyłania do właściwych urzędów skarbowych, ale także weryfikacja kompletności dokumentów i sprawdzanie poprawności składanych danych. Jest to też wydłużenie czasu na złożenie dokumentów, gdyż nie trzeba ograniczać się do godzin pracy urzędów skarbowych i pocztowych. Przez internet można dokonać wysyłki o każdej porze i we wszystkie dni tygodnia.