Jak łatwo policzyć odsetki ustawowe i podatkowe?

Jak łatwo policzyć odsetki ustawowe i podatkowe? odsetki ustawowe

W internecie dostępne są kalkulatory online, które pomogą obliczyć w łatwy sposób wysokość odsetek związanych z nałożeniem odsetek ustawowych oraz odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych.

Należy pamiętać, że odsetki ustawowe mogą być naliczane zarówno właścicielom działalności gospodarczej, jak również osobom nie posiadającym własnej firmy.

Czym są odsetki ustawowe?

Jeśli zalegamy ze spłatą pieniędzy wierzycielowi to od pierwszego dnia naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Inaczej mówiąc to najpopularniejsza forma odszkodowania za zwłokę. Wysokość odsetek zależy od tego, z jakiego tytułu są naliczane.

Według Kodeksu Cywilnego wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia spłaty, nawet w sytuacji jeśli nie poniósł żadnej straty. A dodatkowo zaistniała sytuacja nie wynika z błędu dłużnika. Te wszystkie koszty mogą być nałożone w chwili, gdy nie spłacamy rat kredytu w terminie. Dodatkowo wierzyciel może nas obciążyć kosztami związanymi z postępowaniem windykacyjnym.

W przypadku jeśli zalegamy z płatnościami do Urzędu Skarbowego, ZUS czy partnerów handlowych mogą zostać naliczone dodatkowe odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Wyróżnić można odsetki naliczane od transakcji handlowych, czyli umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub świadczenie usług. W tym przypadku stronami mogą być przedsiębiorcy, osoby prywatne czy sektor finansów publicznych.

W internecie znaleźć można kalkulatory online, które pomogą nam wyliczyć odsetki ustawowe, jak na przykład na stronie https://www.czerwona-skarbonka.pl/kalkulator-odsetek/ .

Odsetki podatkowe – co warto wiedzieć?

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o płatnościach takich jak podatek dochodowy, VAT czy ZUS. To jedne z podstawowych zaliczek, które muszą być uregulowane terminowo. W przeciwnym razie powstają zaległości oraz odsetki za zwłokę.

Odsetki jakie są należne może wyliczyć sam podatnik (płatnik, inkasent lub osoba odpowiedzialna za zaległości podatkowe), a następnie wpłacić je bez wezwania organu podatkowego. Żeby prawidłowo dokonać obliczeń należy znać następujące dane: kwota zaległości, liczba dni zwłoki oraz ustalić obowiązującą w danym okresie stawkę odsetkową.

Odsetki podatkowe nie są naliczane w przypadku, jeśli kwota zadłużenia wynosi mniej niż trzykrotna wartość opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za nadanie przesyłki poleconej listowej.

Natomiast w sytuacji, gdy odsetki podatkowe narosły do kwoty, której płatnik nie jest w stanie uregulować przewiduje się możliwość odroczenia lu spłaty należnej kwoty w ratach. A nawet umorzenie całości lub części odsetek za zwłokę. Jednak o przyznaniu tego typu ulgi decyduje właściwy organ podatkowy i to na podstawie wniosku złożonego przez podatnika.

Należy pamiętać, że obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji, która została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej oraz złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub także dokonanej w wyniku czynności sprawdzającej.

Artykuł powstał przy współpracy z Czerwona Skarbonka.