Koniec spółek komandytowo-akcyjnych

Koniec spółek komandytowo-akcyjnych Picture-Factory - Fotolia

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, co sprawia, że nie jest płatnikiem podatków dochodowych. Podatnikami są natomiast osoby fizyczne i osoby prawne będące członkami spółki.

Dzięki pewnym szczególnym korzyściom podatkowym, potwierdzonym orzeczeniem NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. oraz interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. spółka komandytowo – akcyjna była w ostatnich miesiącach jednym z najbardziej modnych rozwiązań prawnych, służących optymalizacji podatkowej.

Jednakże w dniu 24 stycznia 2012 r. Minister Finansów sygnował projekt ustawy, skutkiem której będzie likwidacja korzyści podatkowych SKA, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r. Aktualnie projekt ustawy znajduje się na etapie uzgodnień oraz uwag międzyresortowych.

Zapewne ustawodawca bardzo się spieszy więc przewidywalny termin trafienia ustawy do Sejmu, to koniec września bieżącego roku. Posłowie będą więc mieli mało czasu na solidne i wnikliwe zaopiniowanie zmian, ponieważ aby zaczęły one obowiązywać od 1 stycznia 2013r., ustawa zmieniająca musi być przyjęta m. in. przez Parlament, Prezydenta oraz ogłoszona w Dzienniku Ustaw do końca listopada. Czy Państwo zdąży? Raczej tak. Prawodawcy bardzo zależy na zatrzymaniu pieniędzy uciekających przez furtkę, którą poniekąd sam otworzył.

Jak wygląda opodatkowanie SKA obecnie?

Spółka komandytowo – akcyjna jest spółką osobową, co sprawia, że nie jest ona podatnikiem podatków dochodowych. Podatnikami tego podatku są natomiast osoby fizyczne i osoby prawne będące komplementariuszami lub akcjonariuszami spółki komandytowo - akcyjnej.

Podobne artykuły:

W obecnym stanie prawnym, komplementariusz w spółce komandytowo - akcyjnej podlega  opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wspólnicy innych spółek osobowych. Jeżeli komplementariusz jest osobą fizyczną to przychody z udziału w spółce określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Możliwe jest również zastosowanie podatku liniowego. Naturalnie występuje obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek. Podobnie jest w przypadku osoby prawnej posiadającej ten sam status.

Co zaś się tyczy akcjonariusza, kwestia opodatkowania była sporna. Ostatnie lata to ciągłe spory z organami podatkowymi. Istota sprowadzała się do tego, czy akcjonariusz powinien, tak jak to czyni komplementariusz, odprowadzać zaliczki na podatek, czy też czekać z zapłatą podatku do faktycznego otrzymania dywidendy. W toku sporu z Ministrem Finansów akcjonariusze wywalczyli przed NSA korzystną dla nich wykładnię prawa. Zgodnie z nią dywidenda akcjonariusza podlega opodatkowaniu w dniu jej faktycznego otrzymania. Spółka komandytowo – akcyjna dawała więc podwójną korzyść. Pozwalała na uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów oraz umożliwiała odraczanie terminu płatności podatku do czasu wypłaty. Spółka stała się więc atrakcyjną formą optymalizacji podatkowej, oferującą mniej więcej takie same korzyści podatkowe, co Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a jednocześnie znacznie niższe koszty utrzymania

Jak  wygląda opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych od dnia 1 stycznia 2013 r.

Jak wspomniano powyżej, projekt ustawy spowoduje, że spółki komandytowo – akcyjne zostaną objęte przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zachowując status spółki osobowej. Opodatkowanie będzie jednak przebiegać tak jak w spółce z o. o. lub spółce akcyjnej.

Ministerstwo argumentuje omawianą zmianę łataniem luk prawnych, spajaniem systemu podatkowego, a przede wszystkim zwiększeniem wpływów budżetowych. Wskazuje się również na ochronę tzw. "sprawiedliwości podatkowej", która szczerze powiedziawszy wydaje się mieć do sprawiedliwości zwykłej i bezprzymiotnikowej, tak jak krzesło do krzesła elektrycznego. Ministerstwo dalej dowodzi, że "dochód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany na różnym poziomie lub różnych zasadach, a nie jest to uzasadnione czynnikami obiektywnymi". Ministerstwo nie mówi tego wprost, ale celem samym w sobie jest rozliczanie się spółki na bieżąco.

Jeśli ustawa zmieniająca wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku wszystkie spółki komandytowo – akcyjne będą opodatkowane tak samo jak spółki z o. o. lub spółki akcyjne. Nieważne będzie kiedy rozpoczęły swoją działalność i kiedy zaczął biec ich rok obrotowy. Istotą zmiany jest zatem dwukrotne płacenie podatku. Zapłaci go spółka (19%) oraz jej wspólnicy otrzymujący dywidendę (19 % osoba prawna; 19 % osoba fizyczna objęta podatkiem liniowym; 18 % lub 32 % osoba fizyczna objęta skalą progresywną). Zastosowanie znajdzie art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nadrzędnym celem zmiany będzie usunięcie transparentności podatkowej i objęcie spółki komandytowo – akcyjnej obowiązkiem wpłacania zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Z kolei kwoty wypłacone z zysku będą opodatkowane jeszcze raz, z tym, że podatek zapłacą wspólnicy. Znajdzie więc zastosowanie opodatkowanie dwupoziomowe – główna istota zmiany.

Portal Skarbiec.Biz-Warszawa Robert Nogacki