Podnoszenie kompetencji zwiększa konkurencyjność

Podnoszenie kompetencji zwiększa konkurencyjność Sergey Nivens - Fotolia

Jak wynika z najnowszego Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL), istnieje ścisły związek między stopniem rozwoju firmy a inwestowaniem w doskonalenie umiejętności pracowników.

Aż 84% pracodawców z przedsiębiorstw silnie rozwijających się, zadeklarowało stałe podnoszenie kompetencji kadr. Jeśli chodzi o zróżnicowanie regionalne aktywności szkoleniowej, to pracujący w województwach mazowieckim i pomorskim mogli liczyć na największą pomoc szefów w rozwijaniu swoich zdolności.

Wyszkolenie oznacza przewagę

Silnie rozwijające się firmy wprowadzały nowe produkty, usługi lub nowy sposób produkcji, wykazywały się dodatnim saldem zatrudnienia oraz wzrostem zysku. Jak widać, efektywne zarządzanie zasobami ludzkim (ZZL), czyli budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o kompetencje pracowników, może zagwarantować trwały rozwój oraz bardziej wydajne miejsca pracy. Firmy, które wdrażają taki model budowania konkurencyjności są bardziej rentowne od firm, które tego nie robią.

Aż 45% firm zakwalifikowanych w badaniu BKL jako stagnacyjne, nie wspiera pracowników w rozwijaniu swoich umiejętności. Dzięki wyszkolonej kadrze, przedsiębiorstwa mogą zlecać swoim pracownikom trudniejsze zadania, wymagające większego doświadczenia. Inwestowanie w kształcenie kadry na pewno przyniesie wymierny zysk finansowy przedsiębiorstwu. 

Firmy – największy rynek szkoleń dorosłych

Jak wynika z BKL, co czwarty pracownik uczestniczył w ostatnim roku w przynajmniej jednym szkoleniu lub kursie organizowanym przez swojego pracodawcę. Ich dostępność, czyli stosunek liczby pracowników przeszkolonych do zatrudnionych ogółem, była podobna dla wszystkich kategorii firm (26%). Choć duże firmy szkoliły częściej, to działania te obejmowały znacznie mniejszy odsetek pracowników niż w przypadku podmiotów mikro. Tym samym największy udział osób, które skorzystały z kursów, dotyczył przedsiębiorstw małych. Regionalnym liderem w kształceniu kadr byli pracodawcy z województwa mazowieckiego i pomorskiego (73%).

Wykres: Regionalne zróżnicowanie aktywności kształceniowej pracodawców (dane w procentach); Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego – badania pracodawców 2013 r.

Wykres Wykres

Te liczby napawają optymizmem i pozwalają przypuszczać, że coraz więcej pracodawców wie, iż wzrost potencjału rozwojowego firmy jest silnie związany z dobrze wyszkoloną kadrą pracowniczą.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa Bożena Lublińska