Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu materiały PR

Pojęciem kosztów uzyskania przychodów posługują się głównie przepisy z zakresu prawa podatkowego, podczas gdy w rachunkowości funkcjonuje po prostu pojęcie kosztu prowadzenia działalności.

Pojęciem kosztów uzyskania przychodów posługują się głównie przepisy z zakresu prawa podatkowego, podczas gdy w rachunkowości funkcjonuje po prostu pojęcie kosztu prowadzenia działalności. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że koszty uzyskania przychodu wpływają na podstawę opodatkowania, a fiskus uznaje za nie jedynie te wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania lub utrzymania już istniejącego źródła przychodów.

W ujęciu rachunkowym koszty dzieli się m.in. na stałe i zmienne, koszty finansowe, operacyjne, pośrednie i bezpośrednie.

Koszty operacyjne, finansowe, pośrednie i bezpośrednie

Koszty operacyjne są wydatkami ponoszonymi w związku z podstawową działalnością jednostki gospodarczej. W zakładach produkcyjnych będą to wszelkie koszty produkcji, w firmach handlowych koszty związane z zaopatrzeniem w towary handlowe, w firmach usługowych – wydatki poniesione na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usług i koszty robocizny.
Koszty finansowe są w większości przypadków kosztami ubocznymi, poniesionymi w związku z koniecznością utrzymania rachunków bankowych bądź też wynikającymi z różnic kursowych.

Klasyfikacja kosztów pośrednich i bezpośrednich odbywa się na podstawie procedur rozliczeniowych przyjętych przez przedsiębiorstwa. Koszty bezpośrednie są tymi, które można stosunkowo łatwo przypisać uzyskiwanym przychodom, podczas gdy koszty pośrednie nie dotyczą konkretnych wyrobów (usług, sprzedawanych towarów) i rozliczane są zazwyczaj proporcjonalnie.

Koszty stałe i zmienne

Podział kosztów na stałe i zmienne ułatwia między innymi sporządzanie prognoz finansowych. Koszty stałe to wszystkie te wydatki, których wysokość nie zależy od wielkości produkcji i zakresu działalności przedsiębiorstwa.

Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne a podwyższone koszty uzyskania przychodów

W odniesieniu do osób zatrudnionych na etatach i wykonujących prace (lub dzieła) na podstawie umów – cywilnoprawnych, przepisy podatkowe co do zasady nakładają na płatników obowiązek pomniejszania przychodów tych osób, o koszty określone kwotowo lub procentowo. W rozliczeniu rocznym podatnicy mogą jednak uwzględnić faktycznie poniesione wydatki.

.