Kraje Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej nf.pl

Unia Europejska zrzesza obecnie 28 demokratycznych państw. Historia tej organizacji sięga lat pięćdziesiątych XX wieku.

Wtedy to mocą traktatu podpisanego w Paryżu powołano do życia stricte biznesową Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Tworzyło ją 6 państw członkowskich, uznawanych za pierwsze państwa unijne. Były to: Niemcy Zachodnie (RFN), kraje Beneluksu, czyli Belgia, Holandia i Luksemburg oraz Włochy i gospodarz spotkania założycielskiego – Francja.

Z czasem w wyniku przekształceń i rozszerzania pierwotnej wspólnoty doszło do ukształtowania się Unii w jej dzisiejszej formie.

Unia Europejska jest związkiem o charakterze gospodarczo – politycznym.
Państwa członkowskie są krajami demokratycznymi, suwerennymi, niepodległymi (wolnymi) i z założenia europejskimi, choć w rzeczywistości swoim zasięgiem Unia obejmuje również terytoria położone na innych, niż Europa, kontynentach, co jest skutkiem:
posiadania przez państwa członkowskie terytoriów zależnych,
istnienia silnych więzów kulturowych i historycznych łączących terytoria pozaeuropejskie z Europą.

Pozaeuropejskimi członkami Unii są między innymi Cypr (Azja), Francuska Gujana w Ameryce Południowej i Martynika w Ameryce Północnej.

Najmniejszym, pod względem powierzchni, krajem europejskim jest Cypr, a największym Francja.

Państwa chcące przystąpić do Unii Europejskiej oprócz warunków demokracji, niepodległości i suwerenności muszą:
spełniać tzw. kryteria kopenhaskie odnoszące się do praw człowieka oraz sfery gospodarczej i politycznej,
w pełni akceptować dorobek wspólnotowy i zasadę nadrzędności prawa unijnego nad prawem krajowym,
posiadać organy sądownicze i administracyjne zdolne do sprawnego egzekwowania unijnych aktów prawnych.

Źródło: Europa.eu

red