Krajowe programy funduszy unijnych na lata 2015–2020

Krajowe programy funduszy unijnych na lata 2015–2020 © Gina Sanders - Fotolia.com

Polska znajduje się w czołówce najszybciej rozwijających się państw unijnych, nasz sukces związany jest przede wszystkim z efektywnym wykorzystaniem środków unijnych. Nowa perspektywa stanowi potężny zastrzyk dla polskiej gospodarki.

W nowym okresie programowania przedsiębiorcy mają do dyspozycji krajowe i regionalne programy operacyjne ukierunkowane na rozwój polskiej gospodarki. Efektywność podjętych w zakończonej perspektywie finansowej programów można dziś mierzyć wydatkowaniem przyznanych i zakontraktowanych środków. Do czerwca 2015 roku podpisano z beneficjentami 106 152 umów o dofinansowanie na kwotę 410,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 288,4 mld zł, co stanowi 102,7% alokacji na lata 2007-2013.

Kontynuacja sprawdzonych rozwiązań

Programy krajowe dla nowej perspektywy finansowej stanowić mają kontynuację dotychczas znanych i cieszących się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców programów. Nowa perspektywa czerpiąc z doświadczeń i dotychczasowych efektów stawia w głównej mierze na intensywny rozwój w wyznaczonych kierunkach gospodarki dzięki koncentracji wsparcia dla firm w ściśle określonych obszarach przemysłu (Krajowe Inteligentne Specjalizacje). Koncentracja na priorytetowych obszarach B+R+I, w których państwo lub region dysponują przewagą konkurencyjną lub posiadają potencjał rozwojowy, z pewnością przyczynią się do wysokiej efektywności wykorzystania środków unijnych z perspektywy 2014–2020. Pierwsze konkursy uruchamiane w roku 2015 (przykładowo: POIR 1.1.1, POIR 3.2.1), zakładają wsparcie właśnie tych projektów, które wpisują się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Według opinii ekspertów EDORADCA jest to trafne posunięcie, które przyczyni się do znacznego podniesienia konkurencyjności i intensywnego rozwoju polskiej gospodarki.

Kluczowe dla przedsiębiorczości programy krajowe to:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

– wspierający gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów i przyjazną środowisku sprzyja spójności terytorialnej i społecznej oraz wspiera m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne czy rozwój infrastruktury.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

– stanowiący kontynuację najpopularniejszego wśród przedsiębiorców Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, koncentruje się na pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki za pomocą zwiększenia nakładów prywatnych na B+R oraz na budowie nowych sektorów biznesu i wzmocnieniu już istniejących. Preferowane będą projekty które cechuje wysoki potencjał innowacyjny i komercjalizacyjny.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

– skierowany w stronę technologii informacyjno – komunikacyjnej, przede wszystkim do tworzenia sieci szerokopasmowych i rozwoju e- usług publicznych.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

– dedykowany dla pięciu województw. Jego celem jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego, w tym podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki oraz rozwoju rynków pracy.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój

– koncentruje się na działaniach dotyczących przygotowania, wsparcia i wdrażania nowych rozwiązań w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej, edukacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz tych obszarach, w których bardziej efektywne jest wsparcie z poziomu krajowego.

Pieniądze dla MSP

Sektor MSP, stanowi 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce i to właśnie on decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, a zatem to dla niego w dużej mierze dedykowane są środki z Funduszy Europejskich, które przewiduje nowa perspektywa finansowa.

Barier w pozyskaniu środków

Przedsiębiorcy, mimo wysokiego stopnia wykorzystania krajowych środków unijnych, zauważają bariery w ich pozyskiwaniu, a więc nie wszystkie sektory gospodarki wykorzystują je efektywnie. Wśród najczęściej wskazywanych barier wymienia się brak wystarczającej wiedzy na temat funduszy i procedury aplikacyjnej, zbyt małą ilość punktów informacyjnych oraz brak kompetentnych urzędników. Kolejną barierą są aspekty formalne w tym m.in. zbyt duża ilość wymaganych załączników, niejasne wytyczne w dokumentacji konkursowej, niezrozumiałe formularze wniosków o dofinansowanie, długi okres oczekiwania na wyniki konkursu.

Nabory i oceny wniosków na nowych zasadach

Nowa perspektywa to zmiany w zakresie ogólnych zasad organizacji naborów i oceny wniosków. Aplikować będzie się w centralnych systemach informatycznych, które będą służyły również na cele przyszłego rozliczania projektów. Planuje się uproszczenie procedur organizowania naborów, oceny wniosków i rozliczania projektów, aby były one bardziej przyjazne dla przedsiębiorców i mniej czasochłonne, według ekspertów EDORADCA pierwsze efekty są już dostrzegane w trwającym konkursie POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wszystko po to by, Wnioskodawca jak najszybciej uzyskał decyzję o dofinansowaniu. Z pewnością te zmiany wpłyną na zwiększenie zainteresowania sięgania po unijne środki.

EDORADCA Dawid Piaskowski