Miliardy dla Dolnego Śląska

Miliardy dla Dolnego Śląska Miroslav Sárička / stcok.xchng

Dolny Śląsk w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 może liczyć na 2 mld 19 mln 400 tys euro.

Dodatkowo kwota ta w roku 2014 zostanie powiększona o ok. 13% w wyniku zastosowania najnowszego „wskaźnika cen bieżących” wyliczanego przez Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w sumie na nowy Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla Dolnego Śląska przeznaczone zostanie niemal 2 mld 300 mln euro.

W poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 łączna kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiła ok. 1 mld 692 mln euro. Oznacza to, że w nowym okresie programowania Dolny Śląsk dysponować będzie kwotą większą o ponad 608 mln euro.

Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, podczas których każdy mieszkaniec Dolnego Śląska będzie mógł zgłosić swoje uwagi do projektu podziału środków unijnych, który można znaleźć na stronie www.dolnyslask.pl.

RPO już zmienił Dolny Śląsk

5 mld  200 mln zł  wsparcia na lata 2007-2013, 3 mld 300 mln wypłaconych środków,  1821 popisanych umów na kwotę 4 mld 800 mln zł  i 1166 zrealizowanych projektów – tak wygląda obecnie stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. RPO WD to piąty pod względem wielkości budżetu regionalny program operacyjny w Polsce.

Podobne artykuły:A oto przykłady, co się udało zrealizować na Dolnym Śląsku dzięki RPO na lata 2007-2013.

Priorytet 1 – Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

Inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki szkoleniowo-doradcze, parki technologiczne i inne instytucje otrzymały już ponad 883,4 mln zł unijnych dotacji. Podpisano 765 umów z beneficjentami, zakończono 375 projektów, a to dało ponad 1100 nowych miejsc pracy. Oprócz bezpośrednich dotacji, przedsiębiorcy mogą też korzystać ze wsparcia z unijnej inicjatywy JEREMIE. Z pożyczek dla małych i średnich firm z Dolnego Śląska skorzystało już ponad 2,2 tys. przedsiębiorstw. Dzięki środkom z JEREMIE, dolnośląskie przedsiębiorstwa uruchomiły ponad 350 miejsc pracy.

Priorytet 2 - Społeczeństwo informacyjne

Za pieniądze z RPO rozpoczęto budowę Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. To ogromny projekt, którego wartość sięga 215 mln zł, a dofinansowanie z RPO wynosi niemal 150 mln zł. Jego realizacja zapewni wszystkim mieszkańcom województwa dostęp do szerokopasmowego internetu do końca 2014 roku. W zasięgu sieci znajdzie się ponad tysiąc miasteczek i wsi ze 131 dolnośląskich gmin.
Jednym z najciekawszych przedsięwzięć w zakresie technologii informacyjnych jest projekt „Dolnośląska e-szkoła” o wartości 17,4 mln złotych. Dzięki niemu powstała regionalna e-platforma, która umożliwia wymianę informacji, doświadczeń i materiałów edukacyjnych oraz współpracę nauczycieli. W ramach „Dolnośląskiej e-szkoły” zakupiono niezbędny sprzęt dla 133 szkół i placówek edukacyjnych oraz 27 bibliotek. Powstało 200 mobilnych pracowni komputerowych.

Priorytet 5 – Energetyka

Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 pozwolił na poprawę stanu infrastruktury energetycznej Dolnego Śląska. Modernizowane są sieci dystrybucji energii i gazu. Dzięki temu ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla, szczególnie na obszarach atrakcyjnych turystycznie i uzdrowiskowych. Łączna wartość inwestycji prowadzonych w tym zakresie wynosi około 180,9 mln złotych.
W ramach 11 projektów realizowanych przez podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej poddanych termomodernizacji zostanie 19 budynków, w tym 14 z nich będzie wykorzystywać odnawialne źródła energii. Znajdują się one m.in. w Kamiennej Górze, Dzierżoniowie, Żurawinie, Kłodzku, Legnicy i Wołowie. Poza oszczędnością energii i eksploatacji budynków, poprawie ulegną również warunki leczenia pacjentów. Łączna wartość podpisanych umów to około 24 mln złotych.
Dzięki środkom z RPO realizowane są inwestycje w przyjazne środowisku odnawialne źródła energii. W ramach tych projektów przedsiębiorstwa z branży energetycznej zainwestują na Dolnym Śląsku łącznie 136,4 mln zł w produkcję energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Przykładem jest powstająca w Łagiewnikach biogazownia. Jej infrastruktura pozwoli na efektywne zagospodarowanie odpadów produkcji rolniczej. Wartość inwestycji to blisko 10 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 4,8 mln zł.

Priorytet 7 – Edukacja

W mijającej perspektywie finansowej UE, w zakresie edukacji, zrealizowano ponad 70 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 407 mln złotych, wybudowano i przebudowano 56  szkół i uczelni wyższych. Korzysta z tego już ponad 45 tys. uczniów i 13 tys. studentów. Dzięki funduszom unijnym udało się też stworzyć ponad 750 miejsc dla maluchów w 50 przedszkolach. Wsparcie kierowane było przede wszystkim na obszary wiejskie oraz małych miast. Umożliwiło to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych obszarów województwa.

Zrealizowano też program unowocześniania sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach (mechanicznej, samochodowej, informatycznej, budowlanej, elektro-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej i turystycznej) oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wartość tych inwestycji to ponad 67  mln zł, z czego ponad 45 mln zł to dofinansowanie ze środków RPO.

oprac. Olimpia Wolf

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Podobne artykuły:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego