NIK o gazowej sieci przesyłowej

NIK o gazowej sieci przesyłowej www.sxc.hu

Instytucje odpowiedzialne za rozwój gazowej sieci przesyłowej w Polsce wywiązują się poprawnie z większości swoich zadań.

Zastrzeżenia NIK budzą jednak przeciągające się prace nad potrzebnymi regulacjami prawnymi. Mogą one wpłynąć na opóźnienia przy realizacji inwestycji.

Opóźnienia we wdrożeniu regulacji prawnych

Zarówno Ministerstwo Gospodarki (MG), jak i Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) wywiązały się z większości zadań określonych w programach rządowych w zakresie rozwoju sieci przesyłowej gazu ziemnego. Inspektorów NIK zaniepokoiły jednak opóźnienia dotyczące opracowania i wdrożenia potrzebnych regulacji prawnych. Mają one służyć usprawnieniu inwestycji w tym obszarze.
W szczególności chodzi o projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Mimo, że MG rozpoczęło nad nim prace w 2009 r., projekt wciąż nie trafił do Sejmu. Brak tych przepisów utrudnia sprawną realizację koniecznych inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji gazociągów przesyłowych.

Podobne artykuły:


Opóźnienia w realizacji zadań

GAZ-SYSTEM SA realizował w latach 2006–2012 inwestycje w systemie przesyłowym, zwiększając zarówno kwoty nakładów inwestycyjnych, jak i długość oddanych do eksploatacji gazociągów przesyłowych gazu ziemnego. Realizowane i podejmowane inwestycje były zgodne z zadaniami, nałożonymi na spółkę przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, a także rekomendowanymi w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. Finansowanie inwestycji GAZ-SYSTEM SA zapewnił m.in. poprzez pozyskanie środków z funduszy uE

Wynikiem prac podejmowanych w latach 2006-2012 było prawie 400 km sieci przesyłowych o wydajności większej od dotychczasowej o 1 181 585 m³/h.
NIK stwierdziła w realizacji większości zadań inwestycyjnych kilkumiesięczne opóźnienia, występujące zarówno na etapie projektowania, jak i wykonania poszczególnych inwestycji.

Przyczynami tego było przede wszystkim zastosowanie technologii nieuwzględnionych na etapie planowania inwestycji (głównie technologia spawania), przedłużające się z tego powodu procedury uzgadniania projektów technicznych oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, a także nadmiar prowadzonych równocześnie postępowań przetargowych i nieracjonalne planowanie czasochłonności poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego. W przypadku budowy gazociągu Świnoujście-Szczecin narastające opóźnienia stwarzały ryzyko opóźnienia terminu oddania do użytku terminalu LNG.

Rozbudowa sieci gazociągów pozwala na zróżnicowanie źródeł dostaw gazu ziemnego, co z kolei umożliwia zaspokojenie rosnącego popytu na gaz w Polsce i  jego sprzedaż do innych państw, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa  energetycznego kraju.

http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-gazowej-sieci-przesylowej.html

Podobne artykuły:

oprac. Olimpia Wolf