Nowe udogodnienia dla rolników. Sprawdź, co się zmieniło

Nowe udogodnienia dla rolników. Sprawdź, co się zmieniło © fotogestoeber - Fotolia.com

Znowelizowanie przepisów kilku ustaw, które weszło w życie 1 stycznia bieżącego roku pozwoliło wyjść naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim rolników chcących dokonywać sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Inny niż przemysłowy, czyli np. tradycyjny z surowców roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy, hodowli czy chowu – generalnie chodzi o sprzedaż bezpośrednią do konsumentów żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie przez rolnika lub członków jego rodziny.

Natomiast zmiany te nie dotyczą produktów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej, jak i wyrobów objętych podatkiem akcyzowym na mocy odrębnych przepisów.

Co się zmieniło?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zwolniła z obowiązku rejestracji tego typu działalności w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, czyli nie trzeba rejestrować firmy w CEIDG.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerzyła o tę działalność katalog innych źródeł przychodów, co oznacza że uzyskany z tej działalności dochód opodatkowany jest co do zasady wg skali tj. 18 lub 32 proc. w zależności od wysokości tego dochodu.

W kwestii opodatkowani to poprzez nowelizację ustawy o zryczałtowanym podatku umożliwiono nam wybór atrakcyjniejszej formy opodatkowania wprowadzając preferencyjną stawkę ryczałtu w wysokości 2 proc. przychodów.

Natomiast zmiany w ordynacji podatkowej zwalniają podatników dokonujących tego typu aktywności z obowiązku dokumentowania sprzedaży przy pomocy faktur czy rachunków.

Kto skorzysta na nowelizacji?

Jakie warunki należy spełnić, aby z tych preferencji skorzystać:

 • Sprzedaż nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności, czyli nie na rzecz przedsiębiorców, ale na rzecz konsumentów;
 • Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie może odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
 • Sprzedaż musi następować wyłącznie:
  – w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
  – lub w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, tzw. targowiskach z wyjątkiem budynków lub w ich części;
 • Musi być prowadzona ewidencja sprzedaży. Jest to bardzo prosta ewidencja, ustawa o pdof i podatku zryczałtowanym nie wskazuje formy w jakiej ma być prowadzona, więc może to być zwykły zeszyt, a wskazane w ustawie są jedynie elementy, które powinna zawierać, a mianowicie:
  – numer kolejnego wpisu,
  – datę uzyskania przychodu,
  – kwotę dziennego przychodu zaewidencjonowaną na koniec każdego dnia,
  – przychód narastająco od początku roku.

Ewidencja musi być prowadzona odrębnie dla każdego roku. Ewidencję tę, podatnicy będą musieli posiadać w miejscu dokonywania sprzedaży.

Co, gdzie, kiedy?

Aby móc rozliczać podatek z tej działalności w preferencyjnej formie ryczałtowej tj. wspomnianych 2 proc. od uzyskanych przychodów, należy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu na dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia danego roku. Jeżeli podatnik rozpocznie tę działalność w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie powinien złożyć nie później, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Opodatkowanie ryczałtem będzie możliwe, jeżeli przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 150 000 euro, czyli za rok 2015 jest to limit 636 000 zł.

Przekroczenie tego limitu w roku podatkowym oznacza, że w następnym roku podatnik nie będzie mógł opodatkowywać swoich przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W trakcie roku należy pamiętać o odprowadzaniu zaliczek na podatek ryczałtowy w wysokości 2 proc. uzyskanego w m-cu przychodu i wpłacie na konto US do 20-ego dnia następnego miesiąca.

Jeden małżonek wystarczy

Małżonkowie osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, będą mogli złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przez jednego z nich. W takim przypadku podatnikiem będzie jeden z małżonków i w stosunku do tego małżonka znajdzie zastosowanie limit przychodów w wysokości 150 tys. euro. Tylko ten małżonek, który opodatkowuje całość przychodów, będzie obowiązany do złożenia zeznania rocznego na deklaracji PIT-28 do końca stycznia następnego roku.

Podatek od towarów i usług bez zmian

Wspomniana ustawa nie wprowadziła natomiast zmian w zakresie podatku od towarów i usług, ale też nie było szczególnej potrzeby z racji tego, że na mocy dotychczasowej ustawy produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rolników, którzy zrezygnowali z systemu ryczałtowego w VAT.

Podobne artykuły:

Co z kasami fiskalnymi?

Ponadto jeśli chodzi o kasy fiskalne to te same dostawy produktów rolnych i usług rolniczych zwolnione z VAT na mocy art.43.1.3 korzystają ze zwolnienia również z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Tak więc w tym zakresie nic się nie zmienia.

Uwaga na niuanse

Warto jedynie zwrócić uwagę na niuans definicji produktów rolnych podlegających zwolnieniu otóż za produkty rolne i usługi rolnicze ustawa o VAT uznaje towary i usługi wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy oraz towary wytworzone przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (por. art. 2 pkt 20 i 21 ustawy o VAT). Więc wszelkie linie produkcyjne i technologie sugerujące produkcję na skalę masową pozbawiają możliwości skorzystania z tego zwolnienia w VAT, np. produkcja soków w kartonach.

Wymogi sanitarne i weterynaryjne

Przepisy wykonawcze dotyczące sprzedaży „niewielkich ilości produktów pochodzących z własnego gospodarstwa” określają różne ministerstwa, używając różnego nazewnictwa dla określenia tej formy sprzedaży określonej w ustawie podatkowej jako sprzedaż bezpośrednia i tak:

 • przepisy weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego – określa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odrębnie dla:
  sprzedaży bezpośredniej (wg. nazewnictwa Min. Rolnictwa) dotyczącej tylko produktów nieprzetworzonych lub przetworzonych minimalnie – tutaj wymagana rejestracja (bez zatwierdzania zakładu) w PPIS (Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym)
  oraz dla działalności marginalnej lokalnej ograniczonej (MOL) dotyczącej bardziej przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego, ta forma wymaga zarówno rejestracji jak i zatwierdzenia zakładu w PPIS.
 • przepisy higieniczno-sanitarne dla produktów pochodzenia niezwierzęcego i mieszane – określa Ministerstwo Zdrowia, nazywając tę formę sprzedaży jako bezpośrednie dostawy. Wymagana jest rejestracja w PPIS.

Zatem poszczególne rodzaje sprzedaży mają swoje wymogi, po szczegóły odsyłam do rozporządzenia Min. Rolnictwa, a ponieważ prace na nowym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zostały wstrzymane, dlatego tymczasem Ministerstwo Zdrowia wydało jedynie Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw.

SKŁODOWSCY SP Z O O Agnieszka Majewska