O tym, jak Fundusze UE łączą biznes z edukacją

O tym, jak Fundusze UE łączą biznes z edukacją Pixabay.com

Rozwój biznesu to nie tylko zakup technologii, ale i doskonalenie umiejętności zespołu wraz z realizacją kolejnych projektów czy tworzenie firmowego know-how. Za każdym produktem lub usługą stoi człowiek.

Jak fundusze unijne mogą pomóc w przygotowaniu przyszłych ekspertów do konkurowania na lokalnych, krajowych i zagranicznych rynkach? Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaplanowane jest ponad 670 mln zł na edukację dla rozwoju regionu, z czego ponad 200 mln zł przeznaczone zostanie na doskonalenie zawodowe uczniów i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Startujemy od małego

Współpraca z przedsiębiorstwami i doradztwo zawodowe na etapie studiów wyższych to zbyt mało, aby pogodzić oczekiwania pracodawców i kandydatów. Dlatego tak ważne jest budowanie powiązań edukacji z rynkiem pracy na zdecydowanie wcześniejszym etapie rozwoju. Już uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powinni mieć możliwość zorientowania się, jaki obszar zawodowy będzie dla nich najbardziej interesujący.

Ze środków RPO WM 2014-2020 możliwe będzie uzyskanie dofinansowania między innymi na realizację staży i praktyk zawodowych, czy też wprowadzenie dodatkowych zajęć organizowanych we współpracy szkoły z pracodawcami i tworzenie klas patronackich. Unijnym wsparciem objęte zostaną nie tylko kursy przygotowawcze na studia, lecz także przygotowujące kandydatów do czeladniczych i mistrzowskich egzaminów kwalifikacyjnych. W dniach od 28 grudnia 2015 do 18 stycznia 2016 trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych właśnie do uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół artystycznych (Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów). Na ten konkurs zaplanowano ponad 20 mln zł z UE.

Tworzymy optymalne warunki

Odpowiednie przygotowanie do nauki zawodu nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanych instruktorów i nauczycieli zawodu. Dofinansowanie ze środków unijnych zostanie przekazane na kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, praktyki i staże, czy nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie. Co ciekawe, promowane będzie też budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samodoskonalenia. Propozycje projektów z tego zakresu można zgłaszać do 15 grudnia br. Kwota z UE przeznaczona na dofinansowanie projektów konkursowych wyniesie 1,5 mln zł (10.3 Doskonalenie zawodowe 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (nauczyciele).

Podobne artykuły:

Ze środków programu regionalnego dofinansowanie uzyskają projekty z zakresu szkolenia i podnoszenia kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych oraz tworzenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Placówki edukacyjne będą zachęcane do nawiązywania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli na przykład z firmami, uczelniami, organizacyjnymi pozarządowymi. Wszystkie te działania mają na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Właśnie trwa konkurs w tym zakresie, w którym do rozdysponowania jest 2,7 mln zł ze środków europejskich (10.3 Doskonalenie zawodowe 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (doradztwo). Projekty można zgłaszać do 21 grudnia br.

Jakie środki dla Mazowsza?

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 2,3 mld zł, z czego cztery nabory będą dotyczyć doskonalenia zawodowego uczniów. Ponad 50 mln zł przeznaczone zostanie między innymi na rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzenie doradztwa zawodowego, wsparcie rozwoju nauczycieli i instruktorów zawodu. Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji o środkach unijnych dla Mazowsza, regulaminy i dokumentacje konkursowe dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl