Od czego zaczynają się innowacje?

Od czego zaczynają się innowacje? Pixabay.com

Zmieniają się oczekiwania klientów, więc oferta firm i instytucji również musi ulegać zmianom. Aby nie zostać w tyle za konkurencją, konieczne jest ulepszanie produktów i usług, a często też wprowadzanie zupełnie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Od czego zacząć? Od dobrego pomysłu, za którym stoi pojedynczy człowiek lub cały zespół. W ciągu najbliższych lat unijne wsparcie dla Mazowsza zainwestowane zostanie więc nie tylko w realizację projektów badawczych czy wdrażanie innowacji, ale też  rozwój ludzi. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zaplanowane jest 161,9 mln euro na edukację dla rozwoju regionu, z czego ponad 82 mln euro zainwestowane będzie w kształcenie kompetencji kluczowych u dzieci, młodzieży i dorosłych, co pozwoli na przygotowanie radzenia sobie w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Sukcesy zaczynają się już w szkole

Polscy uczniowie wyróżniają się na tle rówieśników. Zgodnie z wynikami międzynarodowego badania PISA 2012 (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowanego co trzy lata przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) uczniowie z naszego kraju radzą sobie coraz lepiej w zakresie umiejętności kluczowych. W piątej edycji testu wiedzy i umiejętności 15-latków zrealizowanej Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród państw UE w zakresie umiejętności matematycznych (podobnie jak Finlandia, Holandia i Estonia), a także czytania i interpretacji tekstów (razem z Finlandią i Irlandią). W zakresie rozumowania w badaniach przyrodniczych zajęliśmy natomiast trzecie miejsce. Osiągnięcia na początkowym etapie edukacji mają znaczenie na kolejnych jej szczeblach, a następnie na rynku pracy. Co więcej, lepiej rozwinięte kompetencje u dzieci zmniejszają ryzyko wykluczenia społecznego w przyszłości. Dlatego tak ważne jest dbanie o edukację ogólną od najmłodszych lat.

63,2 mln euro na rozwój uczniów

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na kształcenie ogólne uczniów zaplanowano 63,2 mln euro. Środki te przeznaczone zostaną na kształcenie umiejętności kluczowych na rynku pracy, takich jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej. Szkoły i placówki oświatowe uzyskają wsparcie na wdrażanie nowych form i programów nauczania (w tym nowatorskich), organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, czy prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów. Ważnym aspektem będzie tworzenie warunków do uczenia się przez eksperymentowanie oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.

Podobne artykuły:

Unijne wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, czyli obejmie nie tylko doskonalenie umiejętności uczniów, ale też odpowiednie przygotowanie nauczycieli. Z RPO WM będzie możliwa realizacja m.in. kursów i szkoleń doskonalących, tworzenie i rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, staże i praktyki. Jeszcze tylko do 17 grudnia można ubiegać się o dofinansowanie w tym zakresie (Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży). Kolejny nabór, tym razem skierowany tylko do Warszawy i sąsiednich gmin, zaplanowany jest już na luty 2016 roku. Na dofinansowanie projektów zaplanowano 2,8 mln euro.

Prawie 20 mln euro na rozwój dorosłych

Jak przygotować się do sytuacji na rynku pracy za 10 lub 15 lat? Postawić na edukację przez całe życie, dlatego z RPO WM możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji kluczowych u osób powyżej 25 roku życia. Na ten cel zaplanowano 19,5 mln euro. Szczególny nacisk położony zostanie na rozwój umiejętności informatycznych i językowych w ramach szkoleń lub innych form edukacji, kończących się certyfikacjami. Już w lutym 2016 roku rozpocznie się konkurs na dofinansowanie projektów skierowanych do osób dorosłych (Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych). Pula konkursowa wyniesie 4,3 mln euro.

O RPO WM 2014-2020

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł (2,08 mld euro) unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 2,3 mld zł (543,5 mln euro). Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji o środkach unijnych dla Mazowsza, regulaminy i dokumentacje konkursowe dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl