O Ośrodkach innowacyjności na Mazowszu

O Ośrodkach innowacyjności na Mazowszu web.gov.pl

Mazowsze skupia najwięcej ośrodków innowacyjności w Polsce. W regionie jest ich już ponad 80, a w całym kraju prawie 700. Wsparcie ich rozwoju możliwe jest dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Jak wynika z raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 2014” (PARP) województwo mazowieckie jest liderem pod względem ilości ośrodków innowacyjności i przedsiębiorczości (84). Na kolejnych miejscach znajdują się Śląsk (81), Wielkopolska (69) i Małopolska (59). Fundusze unijne od lat pełnią istotną rolę w tym zakresie. Tylko w perspektywie 2007–2013 na Mazowszu zrealizowano ponad 1 230 projektów, na które przeznaczono prawie 1,9 mld zł unijnego dofinansowania. Oprócz środków skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców, część funduszy przeznaczono na tworzenie warunków dla rozwoju biznesu, transferu efektów prac badawczo-rozwojowych na rynek.

Podobne artykuły:

Innowacje nie tylko w stolicy

Parki technologiczne zostaną utworzone także w Płocku i Świerku. Będą to podmioty zorientowane na rozwój działalności przedsiębiorców, wykorzystujących nowoczesne technologie – w szczególności małych i średnich firm. Inicjatorem Parku Naukowo-Technologicznego „Świerk” (PNT) był Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. PNT to ogromna szansa dla przedsiębiorstw nie tylko z Mazowsza, związanych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii w takich obszarach jak medycyna, energetyka czy też inżynieria materiałowa. Działalność PNT obejmie m.in. udostępnianie infrastruktury naukowej, inkubację spółek i usługi doradcze. Na budowę parku naukowego i rozwój działalności ośrodka Narodowe Centrum Badań Jądrowych otrzymało 75,9 mln zł unijnego dofinansowania.

 

Mazowsze materiały PR

Źródło zdjęcia: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Ze środków RPO WM 2007-2013 wsparcie uzyskał też Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, który jest siedzibą dla wielu firm, na przykład z sektora energetycznego, budowlanego czy informatycznego. Unijne środki przeznaczono między innymi na stworzenie Centrum Usług Korporacyjnych, które ma na celu prowadzenie nowoczesnych usług biznesowych dla partnerów PPPT.

 

Mazowsze materiały PR

Źródło zdjęcia: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Ponad 2 mld zł na innowacyjność Mazowsza

W perspektywie 2014–2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone zostanie ponad 2 mld zł na rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Mazowsza (I i III oś priorytetowa). Ośrodki innowacyjności będą mogły ubiegać się między innymi o fundusze na wsparcie innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu). Nacisk położony zostanie na stworzenie kompleksowej oferty wsparcia firm – od pomysłu przez preinkubację i inkubację biznesu. Ważne będzie integrowanie oferty instytucji otoczenia biznesu, aby ułatwiać przedsiębiorcom rozwój działalności.

Podobne artykuły:

Ponad 500 mln zł zainwestowane zostanie w tworzenie warunków do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych (Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych). Wsparciem będą mogły zostać objęte wyłącznie projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym. Wśród propozycji jest m.in. uruchomienie Centrum Nowych Materiałów i Konstrukcji CENOMAK w kampusie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, utworzenie Centrum Prototypowania Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, czy też projekt Kampusu Nowych Technologii – Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

W planach na najbliższe lata jest na przykład stworzenie systemu innowacyjności na bazie dotychczas zrealizowanych projektów, do których należy Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz projekt CEZAMAT dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uzupełnieniem tych inwestycji będzie projekt Kampusu Nowych Technologii planowany do zrealizowania w kolejnych latach

– powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Kompleksowy system innowacyjności pozwoli na większe dopasowanie sektora naukowego do potrzeb biznesu.

Projekt Kampusu Nowych Technologii – Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej to nowoczesne laboratoria i zaplecze do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z zakresu m.in. nanoelektroniki, biotechnologii czy optoelektroniki. Oprócz wsparcia tworzenia infrastruktury, ważna z perspektywy przedsiębiorcy będzie możliwość dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, co ułatwi opracowywanie innowacyjnych rozwiązań.

Nowy nabór już w grudniu

Już w grudniu rozpocznie się nabór na bony na projekty badawczo-rozwojowe. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi lub samodzielne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wartość konkursu to ponad 21 mln zł.

Na Mazowszu maksymalne dofinansowanie projektu ze środków unijnych nie będzie mogło przekroczyć 80% wartości całego projektu. Szczegółowe informacje o nowej puli środków unijnych dla Mazowsza można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Do końca listopada ogłoszony zostanie harmonogram naborów na 2016 rok.

Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Tylko w perspektywie 2007–2013 instytucja ta przekazała prawie 10 mld zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na lata 2014–2020 Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. 

nf.pl nf.pl