Pakiet franczyzowy

Pakiet franczyzowy Image courtesy of Idea go/FreeDigitalPhotos.net

Pakiet franczyzowy stanowi trzon opracowanego przez franczyzodawcę systemu franczyzowego, gdyż zawiera kompletną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej.

W skład standardowego pakietu franczyzowego wchodzą:

  • Znak towarowy,
  • Know how,
  • Podręcznik operacyjny,
  • Usługi świadczone przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców,
  • Opłaty na rzecz franczyzodawcy.

Znak towarowy

Definicję znaku towarowego zawierają przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2001 r. [Dz. U. z 2001 r., nr 49, poz. 508]. Zgodnie z tymi przepisami znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.

Know how

Pojęcie know-how powstało w drugiej połowie XIX w. w praktyce przemysłowej USA i Anglii, jednak do dnia dzisiejszego nie doczekało się powszechnie akceptowanej definicji. Według definicji zaproponowanej przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu know-how oznacza całokształt wiadomości, a więc wiedzy fachowej oraz doświadczeń dotyczących technologii i prowadzenia procesu produkcyjnego określonego wyrobu. W praktyce polskiej przyjęła się powszechnie opinia, że know-how oznacza wiedzę techniczną o charakterze poufnym, bezpośrednio użyteczną w produkcji i dotyczy zwłaszcza umów w zakresie własności przemysłowej.

Podobne artykuły:

Podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny ma do spełnienia dwa podstawowe zadania. Przede wszystkim zawiera on opis zasad, według których franczyzobiorca ma prowadzić działalność w ramach danego systemu franczyzowego. Dlatego też podręcznik operacyjny powinien być bardzo obszerny i szczegółowo opisywać wszystkie aspekty działalności prowadzonej przez franczyzobiorcę. Z drugiej strony dzięki swej szczegółowości, a niekiedy nawet drobiazgowości, podręcznik operacyjny ma za zadanie umożliwić franczyzodawcy należytą ochronę jego koncepcji działalności, know-how i tajemnic handlowych.

Usługi  świadczone przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców - to, co odróżnia tradycyjną sieć dystrybucyjną, od w pełni rozwiniętego systemu franczyzowego jest zakres wsparcia oferowanego franczyzobiorcom przez franczyzodawców w postaci usług wstępnych oraz usług bieżących.

Franczyzodawcy biorą z reguły na siebie obowiązki związane z rozwijaniem produktów i usług, działaniami reklamowymi i public relations dla całego systemu, rozwiązywaniem problemów z zaopatrzeniem i obsługą administracyjno-finansową systemu, czy wreszcie z utrzymaniem dyscypliny w ramach systemu i zapewnieniem odpowiedniej jakości towarów lub usług oferowanych przez franczyzobiorców.

Opłaty franczyzowe

Franczyzodawca powinien dokładnie określić strukturę i wysokość opłat, które franczyzobiorca będzie zobowiązany uiszczać na jego rzecz. Musi mieć on także pełną świadomość nakładów inwestycyjnych, które ponosi franczyzobiorca, by stać się pełnoprawnym uczestnikiem systemu franczyzowego. Wreszcie franczyzodawca powinien dokładnie określić wyniki finansowe, które on i jego franczyzobiorcy będą w stanie osiągnąć.

Przychody franczyzodawcy z tytułu udzielonych licencji na korzystanie z pakietu franczyzowego przybierają z reguły następujące trzy formy:

  • wstępna opłata franczyzowa;
  • bieżąca opłata franczyzowa;
  • wpłata na wspólny fundusz marketingowy.

Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości Blue tax Group
http://www.bluetax.pl

Podobne artykuły:

Nowoczesna Firma S.A.