Pensje osób 50+ z dopłatami

Pensje osób 50+ z dopłatami sxc.hu

Nowe formy aktywizacji zawodowej to, między innymi, grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne – pisze Polska Dziennik Bałtycki.

W przypadku bezrobotnego doradca rozpocznie pracę od przypisania go do jednego z trzech profili. Od tego zostaną uzależnione dalsze działania. Inaczej będzie prowadzona osoba szukająca konkretnej oferty, inaczej wymagająca wsparcia w postaci szkolenia lub stażu. Jeszcze inaczej będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne, wykluczone społecznie. Nimi zajmą się prywatne agencje zatrudnienia lub trafią do realizowanego wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja.

Doradca klienta będzie aktywizował bezrobotnego

Nowo wprowadzoną funkcję doradcy klienta będą najprawdopodobniej pełnili obecni pracownicy urzędów, którzy zajmują się aktywizacją bezrobotnych. Doradcy oraz kadra kierownicza pośredniaków mają być premiowani za najlepsze wyniki w znajdowaniu bezrobotnym pracy. Istotną zmianą będzie także skrócenie okresu, w którym urząd pracy, czyli w praktyce doradca klienta, musi przedstawić bezrobotnemu ofertę stażu, zatrudnienia albo podniesienia kwalifikacji. Obecnie wynosi on 6 miesięcy; po wejściu w życie nowych przepisów okres ten zostanie skrócony do 4 miesięcy.

Ustawa zakłada wprowadzenie nowych form pomocy: grantów na telepracę, pożyczek na utworzenie stanowisk pracy i założenie firmy, świadczeń aktywizacyjnych i szkoleń, a także dofinansowania wynagrodzenia dla zatrudnionych osób powyżej 50, roku życia. Grant na telepracę będzie skierowany do pracodawcy na zatrudnienie w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy (wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat) oraz bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną.

Źródło: Polska – Dziennik Bałtycki

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów