PIT, VAT i kasa fiskalna a zamykanie działalności gospodarczej

PIT, VAT i kasa fiskalna a zamykanie działalności gospodarczej Fotolia

Przedsiębiorca kończący działalność ma wiele obowiązków związanych z likwidacją firmy jako podmiotu oraz zakończeniem rozliczeń podatkowych jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Proces likwidacji zaczynamy od złożenia w organie ewidencyjnym, w którym zgłaszaliśmy działalność gospodarczą – wniosku o wykreślenie z tego rejestru z określoną datą (wniosek CEIDG-1). Rozpoczynamy również czynności mające na celu rozliczenie podatkowe likwidacji działalności.

1. PIT

Przedsiębiorca przygotowujący się do likwidacji działalności gospodarczej powienien pamiętać, że kilka lat temu miała miejsce zmiana przepisów i część artykułów dostępnych w sieci nie została zaktualizowana.

Sprawdź również nasz darmowy poradnik: Kasy fiskalne. O zmianach i wydatkach, które dotkną 70 tysięcy Polaków

Od stycznia 2011 uległy zmianie zasady opodatkowania podatkiem dochodowym majątku pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej.

Do końca 2010 r przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą miał obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego, w którym wykazywana była wartość (według cen zakupu) towarów, materiałów i wyrobów oraz rzeczowych składników majątku, jak również braków i odpadków z wyłączeniem środków trwałych. Po przeliczeniu wartości remanentu przez współczynnik dochodowości, od potencjalnego dochodu był naliczany 10% podatek likwidacyjny.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchyliła obowiązujące poprzednio przepisy, definiujące ustalanie dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej i rozliczanie ryczałtowego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego.

Spis składników majątku
Dotychczasowy remanent likwidacyjny został zastąpiony wykazem składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej, w którym są ujmowane wszystkie towary, wyposażenie i środki trwałe pozostające w firmie w momencie jej likwidacji.Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące elementy:


 -    liczbę porządkową,
 -    określenie (nazwę) składnika majątku,
 -    datę nabycia składnika majątku,
 -   kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
 -    wartość początkową,
 -    metodę amortyzacji,
 -    sumę odpisów amortyzacyjnych,
 -    wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji (przy likwidacji lub wystąpieniu ze spółki).


Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży
Opodatkowanie dochodu z remanentu likwidacyjnego w momencie likwidacji zostało zniesione, ale sprzedaż wykazanych składników majątku przed upływem 6 lat będzie opodatkowana jak przychód z działalności gospodarczej. Termin sześcioletni ustawa definiuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia odpłatnego zbycia środka trwałego.

Podstawa opodatkowania
Dochód lub stratę ze zbycia w/w składników majątku ustala się przez odjęcie od przychodu ze zbycia wydatków na nabycie tych składników, które uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zwolnienie z opodatkowania
Jeśli przedsiębiorca będzie zbywał składniki majątku po upływie 6 letniego terminu – sprzedaż ta nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. Natomiast jeśli przedsiębiorca ponownie będzie wykorzystywał składniki majątku w następnej działalności gospodarczej, zwolnienie go nie obejmie.


ifirma.pl