Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej www.dreamstime.com

Poznaj teoretycznie aspekty podejmowania działalności gospodarczej. Określ harmonogram działań. Dowiedz się co musisz zrobić, by prowadzić firmę.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ustanawia zasadę wolności działalności gospodarczej wskazując, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej zostały rozwinięte w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807, z późn. zm).

Ustawodawca wskazał, ze działalność gospodarcza obejmuje zespół czynności podejmowanych i prowadzonych w celu zarobkowym, wykonywanych w sposób zorganizowany i ciągły, o charakterze wytwórczym, handlowym, budowlanym, usługowym, a także poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, jak również działalność zawodowa. Organizacja działalności gospodarczej może być ostrzegana poprzez trzy aspekty: przedsiębiorstwo, firma i siedziba.

Podobne artykuły:

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

  1. Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa).
  2. Własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości.
  3. Ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych.
  4. Wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne.
  5. Koncesje, licencje i zezwolenia.
  6. Patenty i inne prawa własności przemysłowej.
  7. Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa;
  8. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei firma stanowi oznaczenie przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 43(4) i 43(5) Kodeksu cywilnego, firma, pod którą osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą tworzona jest na bazie nazwisk tych osób, natomiast firma osoby prawne może być przyjęta w zasadzie dowolnie. Ponadto ustawodawca wymaga, aby firma zawierała także określenie formy prawnej lub przedmiot prowadzonej działalności. Firma zostaje ujawniona w ewidencji lub w rejestrze, wraz z zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

Organizacja działalności gospodarczej wymaga także określenia siedziby i adresu tej działalności. Siedziba i jej adres wyznaczają właściwość organów publicznych takich jak urzędy skarbowe, urzędy statystyczne, okręgi państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sądy i wiele innych. Adres ujawniony w dokumentach rejestracyjnych stanowi także adres doręczeń pism urzędowych i innej korespondencji.

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (prowadzonym przez sad gospodarczy), a w przypadku osób fizycznych - w Ewidencji Działalności Gospodarczej (prowadzonej przez gminę. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona przy spełnianiu określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczących ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego, moralności publicznej, środowiska. Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej powinno się odbywać zgodnie z zasadą legalności i bezpieczeństwa obrotu handlowego a także legalności i bezpieczeństwa w zakresie środków finansowych.

Działalność gospodarcza może podlegać reglamentacji poprzez koncesje, zezwolenia lub ewidencje działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 43(1) Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Obowiązki

Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu tej działalności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Obowiązek ten jest wzmocniony przepisami art. 429 i 430 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi każdy, kto powierza wykonanie czynności drugiemu, jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności, a w przypadku, gdy powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

Przedsiębiorcą, czyli podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jest

  • osoba fizyczna,
  • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
  • nie posiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego,
  • osoba prawna,
  • jeżeli podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

Zestawienie przedsiębiorców

Żródło: Opracowanie własne.

Podobne artykuły:

Stowarzyszenie praktyków zarządzania wiedzą Warszawa Dr Ryszard Jan Jurkowski