Polska najatrakcyjniejszym rynkiem private equity w Europie Środkowo-Wschodniej

Polska najatrakcyjniejszym rynkiem private equity w Europie Środkowo-Wschodniej www.sxc.hu

Dla funduszy private equity zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska jest krajem pierwszego wyboru.

Do najważniejszych atutów inwestycyjnych naszego kraju należą nie tylko chłonny rynek wewnętrzny i szybki wzrost gospodarczy, ale także dojrzały rynek kapitałowy, nowoczesny system bankowy oraz rozwinięte ramy instytucjonalne wspierające działania inwestorów. W 2012 r. udział Polski we wszystkich inwestycjach PE w państwach CEE wyniósł aż 46%, a w przyszłości przewaga ta jeszcze wzrośnie. Przemawia za tym fakt, iż fundusze PE odnoszą sukcesy inwestycyjne w Polsce i są zadowolone z sytuacji na polskim rynku.

Udana inwestycja private equity to korzyść dla obu stron

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG „Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie”, większość spółek, w które zdecydowały się zainwestować fundusze PE, charakteryzuje się bardzo dobrymi wynikami finansowymi i dynamicznym rozwojem, a zakończone inwestycje – wysokimi zwrotami dla funduszy.

Spośród analizowanych spółek portfelowych, 80% w czasie trwania inwestycji odnotowało wzrost przychodów, a w przypadku 40% średnioroczny wzrost przychodów wynosił ponad 20%.  Według deklaracji funduszy biorących udział w badaniu KPMG, w ostatnich latach ich przeciętne zwroty z inwestycji były na poziomie dwu- lub nawet trzykrotnym, co potwierdza analiza transakcji przeprowadzona przez KPMG.

- Dobre wyniki spółek portfelowych są skutkiem strategii inwestycyjnej funduszy private equity. Fundusze, w odróżnieniu od inwestorów giełdowych, dostarczają nie tylko kapitału, ale biorą aktywny udział w rozwoju spółek. Wykorzystują swoje doświadczenie, aby zwiększyć efektywność działania spółki portfelowej i usprawnić jej struktury korporacyjne. Opracowują strategię wzrostu, która często zakłada ekspansję spółki poprzez przejęcie innych graczy z tej samej branży. Często fundusze inwestują w młode, innowacyjne firmy i wspierają je w początkowej fazie rozwoju. Udana inwestycja private equity to korzyść dla obu stron – spółka rośnie i rozwija się, a fundusz po kilku latach może z dużym zyskiem sprzedać swoje udziały - tłumaczy Rafał Wiza, dyrektor w dziale audytu, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce. 

Zadeklarowany przez badane fundusze średni zwrot z inwestycji zrealizowanych
w latach 2004-2013 (cash-on-cash return)

KPMG. KPMG.
 

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego wśród funduszy PE

Polska – kraj pierwszego wyboru

Sukcesy funduszy private equity w Polsce wynikają z przemyślanej i skutecznej strategii, ale także ze sprzyjających warunków panujących na polskim rynku. Polska oferuje inwestorom szybkie, a zarazem stabilnie tempo wzrostu gospodarczego, najlepiej rozwinięty rynek kapitałowy w Europie Środkowo-Wschodniej oraz stabilny i nowoczesny sektor bankowy. Aż 86% funduszy biorących udział w badaniu KPMG w Polsce jest zdania, że finansowanie dłużne jest łatwo dostępne i nie stanowi bariery w realizacji transakcji.  Te czynniki powodują, że Polska jest zdecydowanie najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2012 r. udział Polski we wszystkich inwestycjach private equity w tym regionie wyniósł 46%.

Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej

 

KPMG. KPMG.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych EVCA i Eurostatu

- Kiedy 25 lat temu Polska i inne kraju bloku wschodniego weszły na drogę transformacji ustrojowo-gospodarczej, inwestorzy traktowali Europę Środkowo-Wschodnią jako jednolity region. Dzisiaj region ten jest wyraźnie zróżnicowany, a Polska należy do liderów. W odróżnieniu od wielu innych państw środkowoeuropejskich, Polska okazała się wyjątkowo odporna na kryzys, którego skutki po 2008 r. dotknęły całą Europę. Bardzo ważne dla inwestorów private equity są także wykształcone ramy instytucjonalne w postaci doradców finansowych, prawnych i podatkowych, jak i operacyjnych czy strategicznych. Pod tym względem Polska upodabnia się coraz bardziej do krajów Europy Zachodniej, jednocześnie oferując inwestorom potencjał wzrostowy typowy dla krajów, które nadrabiają dystans dzielący je od bardziej rozwiniętych gospodarek – mówi Piotr Grauer, dyrektor w dziale Corporate Finance w KPMG w Polsce.

Sektory medyczny i dóbr konsumpcyjnych najatrakcyjniejsze

Wyniki badań wykazały, że w latach 2004-2013 najpopularniejszymi branżami dla inwestorów PE działających w Polsce były technologie informacyjne, media i komunikacja (19%), produkcja przemysłowa (18%), sektor medyczny (13%) oraz handel detaliczny (12%). Wskazane branże odpowiadały za 62% wszystkich inwestycji w spółki portfelowe dokonanych w badanym okresie.

W ocenie przyszłości zdecydowanie dominuje opinia, iż polski rynek private equity posiada bardzo dobre perspektywy rozwoju. Blisko 70% badanych funduszy jest zdania, że w najbliższych latach liczba atrakcyjnych celów przejęć wzrośnie, a żaden fundusz nie liczy się ze spadkiem.

- Respondenci uważają, że najbardziej atrakcyjnymi sektorami inwestycyjnymi w nadchodzących latach będą medycyna oraz dobra konsumpcyjne. W opinii funduszy Polacy w przyszłości będą coraz częściej korzystać z prywatnych usług medycznych, a ponadto w branży tej tkwi jeszcze duży potencjał konsolidacyjny. Bogacenie się społeczeństwa stymulować będzie generalny wzrost konsumpcji, co zdaniem funduszy stworzy idealne warunki dla rozwoju firm działających w obszarze dóbr konsumpcyjnych. Za atrakcyjne sektory uznane zostały też usługi dla biznesu oraz technologia i media, w szczególności obszary związane z outsourcingiem i rozwiązaniami IT dla firm - mówi Rafał Wiza, dyrektor w dziale audytu, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

Prognozowana liczba atrakcyjnych celów przejęć w 2014 i 2015 r.
w porównaniu z 2013 r.

KPMG.. KPMG.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego wśród funduszy PE

Polski rynek PE ma już za sobą ponad 20 lat sukcesów i bardzo dobrą perspektywę rozwoju. Posiada wiele atutów, które w najbliższej przyszłości będą przyciągać coraz większą liczbę inwestorów z całego świata, ale także z regionu CEE i Polski.

O RAPORCIE:

„Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie” to pierwsza edycja raportu KPMG na temat funkcjonowania funduszy private equity (PE) na polskim rynku. Celem raportu jest przedstawienie możliwie pełnego obrazu rynku PE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego znaczenia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Głównym wnioskiem płynącym z raportu jest fakt, że Polska zajmuje szczególne miejsce w CEE będąc pierwszym wyborem dla funduszy PE działających w tym regionie. Raport został oparty o analizę danych wtórnych publikowanych przez Eurostat, Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Europejskie Stowarzyszenie Private Equity & Venture Capital (EVCA), analizę 177 inwestycji w spółki portfelowe znajdujące się w portfolio 28 funduszy private equity działających w Polsce na przestrzeni ostatnich 10, jak również badanie ankietowe przeprowadzone w okresie od lutego do kwietnia 2014 r. wśród 21 funduszy PE działających w Polsce. Raport powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych PSIK. Pełna wersja raportu dostępna na stronie kpmg.pl

KPMG Polska