Ponad 370 mln euro na rozwój biznesu i miast

Ponad 370 mln euro na rozwój biznesu i miast Pixabay.com

Wykorzystanie działalności badawczej dla potrzeb rynku, wsparcie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni publicznej oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną…

…to obszary, na które w przyszłorocznych konkursach na Mazowszu zaplanowano aż 370,4 mln euro. O środki będą mogli ubiegać się głównie przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy.

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy otrzymają unijne wsparcie na realizację projektów badawczo-rozwojowych, tworzenie i rozwój firmowych obszarów B+R (na przykład zakup aparatury i technologii), wsparcie początkowej fazy rozwoju, bony na doradztwo, jak i umiędzynarodowienie działalności. Po dofinansowanie będą mogły ubiegać się nie tylko pojedyncze przedsiębiorstwa, ale też powiązania kooperacyjne (np. klastry). Sektor naukowy uzyska środki na rozwój zaplecza badawczego. Samorządy natomiast wystartują o fundusze na przygotowanie terenów inwestycyjnych pod prowadzenie działalności, dzięki czemu zwiększy się ich potencjał do przyciągania inwestorów. Pula konkursów na rozwój biznesu zaplanowanych od I do IV kwartału 2016 roku wyniesie w sumie 172,4 mln euro.

W pierwszym kwartale rozpocznie się konkurs dotyczący realizacji projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorców posiadających doświadczenie w tym zakresie. Kolejne nabory zaplanowane na drugi kwartał skierowane będą m.in. do samorządów z Warszawy i okolic (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Konkurs dotyczyć będzie uporządkowania i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. W kolejnym kwartale rozpocznie się nabór na projekty dotyczące wsparcia, prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo oraz na pomoc w początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (przez IOB - preinkubacja, inkubacja). Koniec roku to czas na wnioskowanie o fundusze na projekty z zakresu umiędzynaradawiania firm i zmian modelu biznesowego. Fundusze będzie można zdobyć m.in. na internacjonalizację przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług.

Rozwój e-potencjału Mazowsza

Już w drugim i trzecim kwartale 2016 roku, ogłoszone zostaną nabory wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru usług elektronicznych (Działania 2.1 E-usługi). Zorganizowany zostanie konkurs dla samorządów spoza Warszawy (w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych) na projekty z zakresu informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej. Uczelnie natomiast będą ubiegały się o środki na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do obsługi procesów edukacyjnych. Na konkursy z zakresu e-usług zaplanowano na przyszły rok 38 mln euro.

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Na działania mające na celu dostosowanie do zmian klimatu przeznaczono 159,9 mln euro w przyszłorocznych konkursach. W tym obszarze dofinansowane zostaną projekty, które zakładają m.in. projekty kompleksowe w skład których wchodzi budowa centrów przesiadkowych P+R, ścieżki rowerowe, zakup autobusów niskoemisyjnych, rozbudowa Inteligentnych Systemów Transportu oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Unijnym wsparciem objęty zostanie też rozwój infrastruktury do selektywnego gospodarowania odpadami. Szczególnie ważna w tym zakresie będzie budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Będą też środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę i modernizację sieci energetycznej oraz tworzenie infrastruktury do produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii.

Podobne artykuły:

O RPO WM 2014-2020

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł (2,08 mld euro) unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 2,3 mld zł (543,5 mln euro). Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji o środkach unijnych dla Mazowsza, regulaminy i dokumentacje konkursowe dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl