Poszukiwanie majątku dłużnika

Poszukiwanie majątku dłużnika WWW.SXC.HU

Ktoś jest Twoim dłużnikiem? Chciałbyś ustalić składniki majątku dłużnika? Jak to zrobić najlepiej?

Nowe możliwości, jakie wprowadziła nowelizacja k.p.c. dają wierzycielom praktyczne ułatwienia w kwestii skutecznego ustalania składników majątku dłużnika. W obecnym stanie prawnym istnieją skuteczne instrumenty, które pozwolą wierzycielowi ustalić majątek dłużnika nie tylko w toku postępowania egzekucyjnego, ale jeszcze przed jego wszczęciem (wyjawienie majątku). Należy również zwrócić uwagę na rewolucyjną zmianę, wprowadzoną nowymi przepisami k.p.c., tj. możliwość zlecenia komornikowi za wynagrodzeniem poszukiwania majątku dłużnika.

W praktyce wierzycielowi w dochodzeniu należności często największą trudność sprawia poszukiwanie majątku dłużnika, z którego może prowadzić egzekucję. 

Ostatnie zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego i w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.) wprowadziły szereg ułatwień w pracy wierzycieli. W praktyce bowiem wierzyciele nie potrafili skutecznie ustalać majątku dłużnika, nie wskazywali tego majątku.

Podobne artykuły:

Umarzana egzekucja

W efekcie komornicy, po skierowaniu egzekucji do składników majątku dłużnika wskazanych we wniosku wierzyciela i stwierdzeniu, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, umarzali postępowanie egzekucyjne.

Należy wyraźnie podkreślić, że nowy przepis k.p.c. wprowadza możliwość zlecenia komornikowi przez wierzyciela, za wynagrodzeniem, poszukiwania majątku dłużnika. Zasadą pozostaje, że komornik nie ma obowiązku poszukiwania majątku dłużnika.

Wyjątkami są nadal jedynie egzekucje alimentów i grzywien, a także wierzytelności zabezpieczone zastawem rejestrowym. 

W toku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik ma obowiązek z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. W toku prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania, komornik jest obowiązany poszukiwać majątku dłużnika.

Natomiast prowadząc egzekucję o świadczenie przekraczające dwadzieścia tysięcy złotych, komornik obowiązany jest uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. O wszczęciu egzekucji komornik niezwłocznie zawiadamia zastawnika zastawu rejestrowego.

Samochód do sprawdzenia

Jeżeli natomiast skierowano egzekucję do pojazdu mechanicznego, a dłużnik nie wydał dowodu rejestracyjnego zajętego pojazdu, komornik jest obowiązany uzyskać informację w centralnej informacji o zastawach rejestrowych, czy zajęty pojazd nie jest obciążony zastawem rejestrowym. W razie takiego stwierdzenia, komornik niezwłocznie zawiadomi zastawnika zastawu rejestrowego o wszczęciu egzekucji. W przypadku, gdy na ruchomości, wierzytelności, czy na innych prawach ciąży zastaw rejestrowy, to ich sprzedaż może nastąpić nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia zawiadomienia zastawnika.

W każdym przypadku, jeżeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, że na zajętym przedmiocie, wierzytelności lub prawie ustanowiony został zastaw rejestrowy, komornik zawiadamia niezwłocznie o zajęciu zastawnika zastawu rejestrowego.

Ponadto, w obecnym stanie prawnym istnieją skuteczne instrumenty, które pozwolą wierzycielowi ustalić majątek dłużnika nie tylko w toku postępowania egzekucyjnego, ale jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego (wyjawienie majątku).

Wydawnictwo Forum Sp. z o. o.