Sprawozdanie finansowe. Co musisz o nim wiedzieć

Sprawozdanie finansowe. Co musisz o nim wiedzieć Image courtesy of jscreationzs/FreeDigitalPhotos.net

Szczegółowo o trybie i terminie sporządzania, badania, oceny, zatwierdzenia i ogłoszenia sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Przez kierownika jednostki rozumie się osobę lub organ wieloosobowy jak np. zarząd w S.A. czy Sp. z o.o., który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową spółki lub na mocy prawa własności - uprawniony jest do zarządzania jednostką.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego i przedkłada je właściwym organom zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy spółki.

Podobne artykuły:Sprawozdanie finansowe podpisuje (z podaniem daty podpisu):

  • Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką zarządza organ wieloosobowy (zarząd) to wszyscy jego członkowi.
  • Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - nie dotyczy to sprawozdania z działalności w roku obrotowym, które zresztą nie jest częścią lecz uzupełnieniem sprawozdania finansowego.

Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego

Obowiązki dotyczące terminu i podpisów dotyczą zarówno rocznego sprawozdania finansowego, jak i sprawozdań sporządzanych na inny dzień bilansowy, jak np. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej- przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, na dzień zakończenia działalności w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego bądź postawienia w stan likwidacji lub upadłości (art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat (art. 50 ust. 2 ustawy)

Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:

  • Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób.
  • Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 EURO.
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 EURO.

Badanie i ocena sprawozdań finansowych

Problematyka badania sprawozdań finansowych jest przedstawiona w 2 układach, jako:

  • Badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.
  • Ocena sprawozdań finansowych przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Eurofinance Training Sp. z o.o.