Strategie rozwoju polskich producentów

Strategie rozwoju polskich producentów materiał PR

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej ogromnego znaczenia dla krajowych przedsiębiorców nabrała strategia rozwoju. Mimo że polscy menadżerowie z entuzjazmem podchodzą do wprowadzania w życie nowych pomysłów, wyzwania w tym zakresie są coraz większe.

Inwestowanie w rozwój to konieczność, przed którą stoi każde przedsiębiorstwo, bez względu na jego wielkość oraz specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak realizacja celów długofalowych uwarunkowana jest wieloma czynnikami, m.in. dostępnością zasobów, również tych finansowych. Jednocześnie coraz więcej firm, zwłaszcza z sektora MŚP, ma świadomość, że budowanie przewagi konkurencyjnej bez odpowiednich inwestycji, np. w zaplecze techniczne czy sprzęt, jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Świadome ogromnej rzeszy przedsiębiorców potrzebujących pieniędzy na rozwój są także banki, które wychodzą im naprzeciw z takimi ofertami jak Kredyt Fair w Idea Banku. Charakteryzuje ją niskie oprocentowanie wynoszące jedynie 4,99 proc oraz brak opłat za udzielenie kredytu. Wcześniejsza jego spłata nie jest także obciążona przez dodatkowe koszty. Maksymalna kwota finansowania wynosi 50 tys. zł. Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest także to, że o kredyt można wnioskować online, a decyzja w przypadku pozytywnej weryfikacji wraz z przelaniem środków na konto następuje szybko, nawet jeszcze tego samego dnia.

Coraz dalej – wybiegamy w przyszłość

Długofalowy plan rozwoju firmy umożliwia realizację podstawowych celów jej działania. Należą tu przetrwanie, rozwój, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz umocnienie pozycji na rynku, co uwarunkowane jest dynamiką zmian w globalnej gospodarce. Pomimo to, jak pokazują wyniki analiz, jeszcze kilka lat temu przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm koncentrowali się w znacznej mierze na realizacji celów krótkookresowych. Takich wniosków dostarczyło m.in. przeprowadzone na przełomie 2009 i 2010 roku badanie zrealizowane na zlecenie PARP przez Pentor Research International SA.

Badanie pokazało, że w okresie 3 lat poprzedzających jego przeprowadzenie niecałe 40 proc. firm rozwijało swoją działalność poprzez obsługę nowych grup klientów czy wprowadzanie do oferty nowych produktów i usług. Ponad jedna trzecia nie poczyniła również w tym czasie żadnych zmian o charakterze strategicznym, takich jak dywersyfikacja rynkowa, zakup licencji czy zawiązywanie partnerstwa. Analiza pokazała, że posiadanie planów długookresowych dotyczyło 46% firm, jednak w większości miały one charakter ogólny i nie były oparte na solidnej analizie SWOT. Jednocześnie spośród firm niedysponujących strategią rozwoju aż 98 proc. nie wskazało przyczyny takiego stanu rzeczy.

Czy coś zmieniło się od tego czasu? Odpowiedzi dostarcza ubiegłoroczny raport firmy Deloitte pt. „Badania i rozwój w przedsiębiorstwach”. Jak czytamy w podsumowaniu najważniejszych wniosków płynących z badania, tylko jedna trzecia firm w Polsce deklaruje, że posiada strategię badań, rozwoju i innowacji. W pozostałych przypadkach decyzje związane z działalnością badawczo-rozwojową podejmowane są doraźnie przez zarząd. Jednocześnie ponad trzy czwarte przedsiębiorstw oczekuje zwiększenia wydatków na B+R w perspektywie najbliższych 3–5 lat, a połowa potwierdza wzrost zaangażowania środków przeznaczonych na ten cel w okresie najbliższego roku lub dwóch lat.

Działania i finansowanie

Istotnym elementem przy kreowaniu strategii długofalowego rozwoju jest określenie najważniejszych projektów strategicznych. Każdy z nich powinien mieć sprecyzowane cele, harmonogram działań z podziałem na poszczególne etapy, zakładane rezultaty, potrzebne zasoby do realizacji planu, wyznaczenie osoby zarządzającej oraz określone ryzyka projektów i sposoby postepowania w ich wypadku.

Bardzo istotne na etapie określania celów i opcji jest również oszacowanie wstępnego portfela kluczowych inicjatyw. Finansowe zweryfikowanie ich wykonalności to bowiem informacja, która określi możliwości inwestycyjne oraz zakres sfinansowania strategii kapitałem dłużnym. Ulgi podatkowe i dotacje z programów pomocowych to jedna strona medalu.

Mimo że każde przedsiębiorstwo z oczywistych przyczyn preferuje rozwijanie długofalowej strategii z wykorzystaniem pomocy bezzwrotnej, to nie jest w stanie uniknąć inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Odpowiednie finansowanie jest w tej sytuacji jedną z ważniejszych decyzji przedsiębiorcy. Właściwy wybór produktu finansowego może bowiem pozytywnie wpłynąć na dynamikę działalności firmy i dać jej solidny zastrzyk mocy. Dobór formy kredytowania jest przy tym na tyle istotny, o ile odpowiednio dobrany do potrzeb przedsiębiorstwa pociąga za sobą mniejsze koszty oraz gwarantuje właściwą elastyczność, a więc i rentowność firmy. Wiele banków w Polsce oferuje klientom biznesowym cała gamę narzędzi wsparcia finansowego. To zarówno szeroki wachlarz kredytów inwestycyjnych, jak i tych służących pokryciu bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Nowe wyzwania, nowe szanse

Uwarunkowania rynku oraz ryzyko, które jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, skłaniają menadżerów do planowania długoterminowego. Opracowanie strategii, która umożliwiać będzie realizację określonych celów, staje się dla wielu firm koniecznością. Jak pokazują wyniki badań oraz analiz, przedsiębiorstwa z sektora MŚP zaczynają coraz wyraźniej dostrzegać korzyści płynące z planowania długofalowego rozwoju. Precyzowanie celów (zwłaszcza tych długookresowych) może bowiem przyczynić się do zbudowania przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe.