Ukraińska gospodarka pogrąża się w recesji

Ukraińska gospodarka pogrąża się w recesji Ukraina

Ukraińska gospodarka jest bardzo silnie związana z Rosją. Nie chodzi tylko o import gazu i ropy naftowej. Rosja to też główny odbiorca ukraińskich towarów. Bez tego rynku Ukrainę czeka katastrofa. A Rosja ma narzędzia nacisku.

Ukraina wrze. Na ulicach protestują setki tysięcy osób, które chcą, aby Ukraina podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, a to pierwszy krok do członkostwa. Prezydent Wiktor Janukowycz i ukraiński rząd zmienili zdanie i w ostatniej chwili się wycofali. Nikt nie ukrywa, że pod naciskiem Rosji. Ukraińscy eksporterzy znaleźli się na liście najwyższego ryzyka, co oznacza dokładną kontrolę importu do Rosji przez miejscowe służby. Prowadzi to do opóźnień w dostawach, a nawet - w przypadku produktów spożywczych - do zmarnowania towaru. Ukraińscy eksporterzy twierdzą, że de facto ich działalność została sparaliżowana. Poza tym Ukraina jest w pełni zależna od importu surowców energetycznych z Rosji.

Niski Wskaźnik Wolności, niskie PKB

Gospodarka Ukrainy ma najniższy w Europie Wskaźnik Wolności, a zarazem jeden z najgorszych w ogóle na świecie. Według danych MFW nominalne PKB Ukrainy w 2011 roku to 162.850 miliardów dolarów co w przeliczeniu na osobę wynosi 3575 dolarów rocznie, jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie, porównywalny z takimi krajami na świecie jak Irak, Tonga czy Kongo.

Podobne artykuły:

Ukraina była największą po Rosyjskiej FSRR republiką ZSRR. Wartość produkcji Ukrainy czterokrotnie przewyższała produkcję następnej w kolejności republiki. Żyzne ukraińskie czarnoziemy dawały ponad 25% rolniczej produkcji Związku Radzieckiego. Stąd pochodziły też znaczące ilości mięsa, mleka, zboża i warzyw przeznaczone dla innych republik. Analogicznie przemysł ciężki Ukrainy dostarczał wyposażenie i surowce do ośrodków przemysłowych i wydobywczych pozostałych republik. Aktualnie Ukraina zależna jest od importu energii, zwłaszcza gazu ziemnego.

Potencjał Ukrainy jest ogromny

Ukraina jest największym po Rosji krajem europejskim (604 tys. km²). Blisko 46 milionów mieszkańców powoduje, iż jest to rynek o dużym potencjale. Od 2000 r. Ukraina jest w fazie dynamicznego wzrostu (5–6% wzrostu PKB średniorocznie). W 2002 r. PKB wzrosło o 4,6%, w 2003 r. – o 8,5%.

Słabe strony gospodarki ukraińskiej:

  • Wolne tempo prywatyzacji i wielu reform rynkowych.
  • Brak stabilności i przejrzystości ustawodawstwa.
  • Wysokie oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych.
  • Nniesprzyjający klimat inwestycyjny, o czym świadczy niski nadal poziom inwestycji zagranicznych (6,7 mld USD na 1 I 2004 r.).
  • Brak stabilności produkcji rolnej (wzrost o ok. 10% w 2001 r., o 1,9% w 2002 r. i gwałtowny spadek o ponad 10% w 2003 r. spowodowany niskimi zbiorami zbóż).

Gospodarka ukraińska opiera się głównie na przemyśle metalurgicznym (ok. 23% produkcji przemysłowej), spożywczym (18%), maszynowym (ok. 12%) i wydobywczym (ok. 11%). Wpływy z eksportu surowców i nisko przetworzonych wyrobów metalowych dostarczają ok. 70% wpływów do budżetu.

Polska zajmuje 7. miejsce (ok. 3,5%) w eksporcie ukraińskim i 3. miejsce (ok. 3,2%) w imporcie.

Główni inwestorzy zagraniczni na Ukrainie to: Stany Zjednoczone, Cypr, Wielka Brytania, Holandia i Rosja.

Ogólna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych – ok. 6,7 mld USD (dane na 1 I 2004 r.). Polska zainwestowała na Ukrainie ponad 153 mln USD. Wartość ukraińskich inwestycji w Polsce z kolei przekroczyła 300 mln USD (Huta Częstochowa, FSO, Stocznia Gdańska).

Ukraina jest uznawana przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone za państwo o gospodarce rynkowej.

redakcja