Usługi doradcze dla przedsiębiorców

Usługi doradcze dla przedsiębiorców kapitalludzki.gov.pl

Regionalne Programy Operacyjne oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki pomagają wielu ludziom rozwinąć swoje umiejętności oraz nauczyć się czegoś nowego. Szeroka gama programów skierowana jest dla przedsiębiorców.

W dobie wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym, wielu polskich przedsiębiorców poszukuje odpowiednich rozwiązań w zakresie innowacyjnych technologii, wsparcia w prowadzeniu polityki personalnej czy poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiedzią na te poszukiwania jest możliwość dofinansowania zakupu tego typu usług od firm zewnętrznych, w ramach przydzielonych Polsce funduszy z Unii Europejskiej.

Regionalne Programy Operacyjne

Pierwszym źródłem, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy, są Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw. W województwach dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim zdecydowano się na wyodrębnienie specjalnych Działań, w ramach których wsparcie będzie przyznawane na projektu polegające na zakupie właśnie usług doradczych. Natomiast w przypadku wszystkich województw usługi doradcze mogą być finansowane w ramach cross–financingu (jest to mechanizm tzw. elastycznego finansowania części projektu w ramach środków należących do innego funduszu strukturalnego) jako dodatkowe elementy innych projektów, np. związanych z zakupem nowej technologii czy pracami B+R.

Województwo dolnośląskie

W województwie dolnośląskim dofinansowanie można pozyskać w ramach Działania 1.2 Schemat A Doradztwo dla MŚP, gdzie wsparciem zostaną objęte projekty polegające na zakupie usług doradczych dotyczących projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego; uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu; wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie oraz opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Jednocześnie pomocą mogą zostać objęte projekty mające na celu:

  • skorzystanie z usług doradczych w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi;
  • opracowywania planów marketingowych;
  • prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium UE (z wyłączeniem obszaru Polski),
  • wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne (z wyłączeniem udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych, który wspierany będzie w osobnym komponencie).

Maksymalna kwota wsparcia, o którą mogą się starać Wnioskodawcy to 400 tys. PLN, a minimalna 10 tys. PLN i w zależności od wielkości podmiotu, starającego się o wsparcie, mogą liczyć na zwrot do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Najbliższy nabór wniosków na ten rodzaj projektów odbędzie w 2011r.

Również w ramach tego działania, zgodnie z wytycznymi, w ramach Schematu B Dotacje na doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie B+R i innowacyjności (zgodne z Dolnośląską Strategią Innowacji), dofinansowaniu będą podlegać projekty polegające na przygotowaniu przedsiębiorstw do prowadzenia i wdrożenia prac B+R; rozwoju własnych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych; przygotowaniu przedsiębiorstw do wdrożenia pozyskanych technologii i własnych innowacyjnych rozwiązań oraz projekty mające na celu ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a podmiotami z sektora B+R. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 400 tys., a minimalna 10 tys. PLN. Przedsiębiorcy mogą liczyć na zwrot nawet do 50% poniesionych kosztów. Najbliższy nabór zaplanowany jest na 2011r.

Województwo lubelskie

Przedsiębiorcy działający na terenie województwa lubelskiego mogą starać się o wsparcie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej; jakości; innowacji i nowych technologii; wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne; tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw; łączenia się przedsiębiorstw czy pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw. Minimalna kwota wsparcia, o jaką mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 10 tys. złotych a maksymalna 250 tys. złotych, jednocześnie mogą liczyć na zwrot do 50% poniesionych kosztów. Najbliższy termin składania wniosków na tego rodzaju projekty wyznaczony jest na czerwiec 2010r.

W województwie lubuskim, przedsiębiorcy, którzy zamierzają zakupić usługi doradcze mogą ubiegać się o wsparcie ze środków przeznaczonych na Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. Wnioskodawcy mogą się ubiegać o wsparcie na dwa typy projektów:
1.    Projekty z zakresu specjalistycznego doradztwa, związanego z procesami inwestycyjnymi, polegającego na zakupie usług doradczych od podmiotów zewnętrznych.
2.    Projekty związane z udziałem przedsiębiorstwa w targach i misjach gospodarczych.
Firmy, które zdecydują się na współfinansowanie projektów z Unii Europejskiej mogą liczyć na zwrot połowy poniesionych wydatków. Najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie zaplanowany jest na 2010 r.

Województwo śląskie


Na terenie województwa śląskiego, firmy zamierzające ubiegać się o współfinansowanie projektów o charakterze doradczym, mogą skorzystać z puli środków przeznaczonych na Podziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach typów projektów 9 – 12. Podobnie jak w powyższych województwach dofinansowaniem zostaną objęte projekty z zakresu specjalistycznego doradztwa. Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na zwrot do 50% poniesionych kosztów. Nabór wniosków na powyższy rodzaj projektów rozpoczął się 12 sierpnia 2009 roku i potrwa do 12 listopada a kolejny planowany na 2010r.

Kolejnymi województwami, na terenie których, przedsiębiorcy mogą się starać o pomoc z Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianego doradztwa, są wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Województwa wielkopolskie i zachodniopomorskie

W województwie wielkopolskim, na wsparcie tego typu projektów przekazano środki w ramach Działania 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze oraz Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MŚP Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze. Podmioty ubiegające się o środki w ramach Schematu II mogą liczyć nawet na kwoty do 60 tys. PLN, najbliższy nabór wniosków na ten typ projektów odbędzie się w IV kw. 2009r.
Natomiast, w województwie zachodniopomorskim, projekty o charakterze doradczym realizowane przez przedsiębiorców mogą być wsparte środkami w ramach Działania 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw - Poddziałanie 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP. Tutaj kwota o jaką mogą starać się Wnioskodawcy wynosi do 40 tys. PLN. Obecnie trwa nabór, który rozpoczął się 15 września 2009r. i potrwa do 30 października, a kolejny odbędzie się w 2010r. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Drugim źródłem, z którego mogą skorzystać podmioty zamierzające realizować projekty polegające na zakupie usług doradczych, są fundusze rozdysponowywane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, którego wdrożenie koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację ponadregionalnych, zamkniętych projektów przygotowanych w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm oraz ogólnopolskie, otwarte projekty doradztwa, wówczas gdy mają ponad pięć oddziałów na terenie Polski. Minimalna wartość projektu, który może zostać objęty wsparciem wynosi 400 tys. złotych, natomiast maksymalna wartość - 15 mln złotych. W zakresie usług doradczych przedsiębiorcy mogą pozyskać nawet do 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Do przedsiębiorców, którzy nie mają rozwiniętej sieci oddziałów na terenie Polski oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, skierowane są środki w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Dla tego typu podmiotów przewidziano dwa rodzaje projektów możliwych do realizacji:

  1. Doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
  2. Doradztwo dla firm z sektora MŚP, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).

Instytucjami zajmującymi się wdrożeniem tej puli środków są Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Podsumowując, powyższe źródła finansowania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków na współfinansowanie zewnętrznych, specjalistycznych usług doradczych. W dobie spowolnienia gospodarczego, wielu z nich nie znajdując samodzielnie recepty na pojawiające się problemy, chętnie korzysta ze specjalistycznej wiedzy fachowców w takich dziedzinach jak prawo pracy, polityka personalna, ale również opracowywania planów marketingowych czy rozwinięcie działów badawczych w firmach. W związku z powyższym mają szansę skorzystać ze środków UE nie tylko w zakresie projektów inwestycyjnych ale również połączyć je z projektami dotyczącymi specjalistycznych usług doradczych.

Podobne artykuły:


Hanna Bartkowiak SmartConsulting