Wniosek o dotacje unijne

Wniosek o dotacje unijne http://www.sxc.hu

Wniosek o pozyskanie dotacji z funduszów europejskich można napisać samemu albo zlecić to zadanie profesjonalnej firmie

Samodzielne wypełnienie wniosku o dofinansowanie nie jest jednak łatwe. Prace nad wnioskiem należy rozpocząć od bardzo dokładnej lektury dokumentacji (wytyczne dotyczące danego Programu Operacyjnego i konkretnego działania, regulamin konkursu, wzory dokumentów, instrukcja wypełniania wniosku, niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej) i aktów prawnych. Należy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych elementów.

Terminy

Jeśli wiemy, z jakiego Programu i Działania chcemy skorzystać, dowiedzmy się, kiedy ogłoszony będzie nabór wniosków. Należy w tym celu regularnie sprawdzać harmonogramy, które znajdują się na stronach konkretnych Programów Operacyjnych albo na stronach internetowych Instytucji Wdrażających dane Działanie. Często terminy ulegają przesunięciom lub zmianom w porównaniu z harmonogramami ogłaszanymi na początku każdego roku.

Tryby konkursowe

Konkursy prowadzone są w kilku trybach: otwartym, zamkniętym, z preselekcją lub bez. Jeśli tryb jest otwarty, nie ma podanej daty zamknięcia konkursu. Następuje on, gdy wykorzystane zostaną wszystkie środki przeznaczone na dane działanie. Tryb zamknięty jest określony czasowo - wnioski można składać jedynie w wyznaczonym przedziale czasowym. Konkurs z preselekcją oznacza, że przed złożeniem wniosku niezbędne jest wcześniejsze dostarczenie planu projektu - najczęściej w postaci karty projektu i matrycy logicznej.

Poziom dofinansowania

Fundusze europejskie działają w oparciu o zasadę dodatkowości, która oznacza, że środki unijne są "dodatkiem" do środków krajowych (wkładu prywatnego lub pomocy państwowej). Poziom dofinansowania w przypadku przedsiębiorstw jest zależny od lokalizacji firmy i jej wielkości (a także rodzaju projektu), w niektórych przypadkach może on wynosić 85%, w innych zaledwie 30%. Wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania należy wcześniej dokładnie sprawdzić, aby potem nie być zaskoczonym.

Warunki i wymogi

Zanim przystąpi się do wypełniania wniosku, należy przede wszystkim sprawdzić, czy projekt oraz my - jako Wnioskodawca - spełniamy wszystkie wymogi wyszczególnione w regulaminie. Często zdarza się, że projekt musi mieć zasięg ponadregionalny, albo firma musi spełniać inne szczegółowe wymogi. Wymogi dotyczące Beneficjenta powinniśmy sprawdzić jeszcze przed rozpoczęciem prac nad dokumentacją projektową. Jeśli zrobimy to później, może okazać się, że cała nasza praca poszła na marne, a projekt zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki, zarówno produktu jak i rezultatu powinniśmy starannie przemyśleć i zaplanować. Ich wartości powinny być adekwatne do osiągniętych w przeszłości. Zaplanowane docelowe wielkości wskaźników mają dać obraz sposobu osiągnięcia założonego celu projektu. Czasem wydaje się to zadaniem niewykonalnym, jednak starannemu zaplanowaniu wskaźników warto poświęcić dużą ilość czasu. To na ich podstawie będziemy rozliczani z wykonania projektu. Zarówno przekroczenie wskaźników jak i ich nie osiągnięcie doprowadzi do pytań ze strony Instytucji Nadzorującej, dlaczego zaistniała taka sytuacja. Jeśli Instytucja uzna, że stało się to z winy Wnioskodawcy może zażądać zwrotu części lub całości dotacji.

Załączniki

W zależności od konkursu, w którym aplikujemy, musimy złożyć z wnioskiem różnego rodzaju załączniki. Ich przygotowanie czasem jest dosyć czasochłonne i związane z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych, dlatego warto wcześniej zapoznać się z listą załączników koniecznych do danego konkursu.
Jeśli mamy wątpliwości czy dany załącznik nas dotyczy, warto poprosić o interpretację instytucję organizującą konkurs. Może się okazać, że projekt pozornie nie wymagający decyzji środowiskowych lub pozwoleń budowlanych np. zakup maszyny do istniejącej linii produkcyjnej może w rzeczywistości takich decyzji wymagać ze względu na specyfikę branży w której działamy.

Czas na napisanie projektu

Wypełnienie wniosku nie jest zadaniem łatwym, jeśli jednak będziemy postępować zgodnie z wytycznymi programowymi oraz instrukcjami i regulaminem, to jesteśmy w stanie przebrnąć przez bariery stawiane przez unijną biurokrację. Najważniejsze jest, aby prace nad projektem zaczęć odpowiednio wcześniej. Jeśli mamy na napisanie projektu zaledwie kilka dni i natkniemy się na jakiś problem, to najprawdopodobniej nie będziemy mieć czasu na jego rozwiązanie. Jeśli projekt piszemy w ostatniej chwili, urzędnicy mogą nie mieć czasu na udzielenie nam rzetelnej informacji i w przypadku skomplikowanych zagadnień zostaniemy odesłani dalej albo nie dodzwonimy się do instytucji ze względu na bardzo dużą liczbę telefonów w ostatnich dniach naboru.
Jeśli jednak do końca konkursu jest sporo czasu, możemy łatwo znaleźć rozwiązanie lub po prostu skonsultować nasze wątpliwości z instytucją, która zajmuje się wdrażaniem Działania, do którego chcemy aplikować. Jeśli nawet osoba, z którą rozmawiamy, nie będzie wiedziała, jak rozwiązać problem, powinna powiedzieć nam, w jaki sposób możemy uzyskać niezbędne informacje. Czasem warto zwrócić się do jednostki o pisemną interpretację interesujących nas zagadnień, wtedy decyzja wydana jest wiążąca i możemy się na nią powołać w razie późniejszych problemów. Takie działanie jednak wymaga czasu, którego może nam zabraknąć, jeśli będziemy pisać projekt na ostatnią chwilę.

Kinga Korniejenko, starszy koordynator projektów
Beata Mnich, stażystka

www.talento.pl

 

Podobne artykuły:

Kinga Korniejenko Talento - Fundusze Europejskie