Wymagania dla założenia szkoły cz.II

Wymagania dla założenia szkoły cz.II Frederic Carmel / stock.xchng

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną szczegółowo określa wymagania, jakim muszą sprostać składane dokumenty.

Szczegółowe informacje o zakładaniu szkół zawiera przede wszystkim ustawa o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie.

Odpowiednio ułożony statut

Musimy pamiętać, że każda szkoła działa na podstawie własnego statutu. Dokument ten powinien zawierać:

  • - nazwę i typ szkoły oraz jej zadania,
  • - osobę prowadzącą szkołę,
  • - organy szkoły,
  • - zakres zadań organów szkoły,
  • - organizację szkoły,
  • - prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły,
  • - przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły,
  • - sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły,
  • - zasady przyjmowania uczniów do szkoły.

Osoba zakładająca szkołę może ten dokument poszerzyć o wiele innych kwestii. Nie mogą być one sprzeczne z polskim prawem. Zwykle statut szkoły to dokument dość długi.

Informacje we wniosku o zezwolenie

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (DzU z 2004 r. nr 46, poz. 438), szczegółowo określa wymagania, jakim muszą sprostać składane przez przedsiębiorcę dokumenty. Według tych przepisów, taki wniosek musi mieć zapisane w sobie następujące informacje:

  • - oznaczenie założyciela szkoły publicznej i jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – miejsca zamieszkania,
  • - w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły publicznej,
  • - określenie typu szkoły publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz zawodu lub zawodów w jakich szkoła będzie kształcić (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe), profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego (tylko w przypadku liceum profilowanego) oraz rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę (szkoły specjalne),
  • - wskazanie miejsca prowadzenia szkoły publicznej wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o zezwolenie na otworzenie szkoły publicznej przedsiębiorca musi zgromadzić wiele załączników:

  • - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopie statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej (wymagane również od przedsiębiorców zagranicznych np. w formie statutu lub umowy spółki oraz poświadczenie przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną, przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na j.polski), a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
  • - projekt aktu założycielskiego szkoły,
  • - projekt statutu szkoły,
  • - opinie właściwego miejscowego komendanta (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła i najbliższym jego otoczeniu,
  • - wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole wraz z informacją o ich kwalifikacjach,
  • - zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

W jakich przypadkach wykreślenia z ewidencji

Prowadząc szkołę musimy pamiętać o przestrzeganiu ustawowych wymogów. Art. 83 ust. 1 uso mówi, że z ewidencji możemy szybko zostać wykreśleni. Nastąpi to, gdy dojdzie do któregokolwiek z poniższych przypadków:

  • - niepodjęcie działalności przez szkołę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
  • - prawomocne orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności oświatowej,
  • - stwierdzenie, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania do spełniania wymogów przewidzianych dla szkoły publicznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • - zaprzestanie działalności przez szkołę przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
  • - dokonanie wpisu z naruszeniem prawa.

Decyzja o wykreśleniu z ewidencji ma miejsce na drodze administracyjnej. Przedsiębiorca ma prawo się od niej odwołać, a cała sprawa może być rozpatrzona nawet na drodze sądowej.

Podobne artykuły:


xxx