Wynagrodzenie prezesa z tytułu zarządzania spółką

Wynagrodzenie prezesa z tytułu zarządzania spółką Picture-Factory - Fotolia

Z tytułu zarządzania spółką prezes zarządu może otrzymywać wynagrodzenie. Od formy w jakiej zostanie mu ono przyznane, zależy sposób opodatkowania i obowiązek podlegania składkom ZUS.

Najczęściej wybieraną i najmniej skomplikowaną formą wynagradzania prezesa zarządu za pełnienie tej funkcji jest ustalenie wynagrodzenia w drodze podjęcia uchwały przez wspólników spółki. Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, uważa się za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Tak osiągnięty przychód jest opodatkowany według zasad określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT. Spółka staje się w tym przypadku płatnikiem podatku ustalonego od wynagrodzenia prezesa. Ustalony przychód jest pomniejszany o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o PIT.

Ponadto stosuje się najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, czyli 18%. Tak ustaloną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych należy wpłacać do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty. Ponadto do końca lutego roku, następującego po roku podatkowym, należy podatnikowi – prezesowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według jego miejsca zamieszkania przekazać informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowych PIT-11.

Podobne artykuły:

Pełnienie funkcji prezesa zarządu na podstawie powołania, nie zostało wymienione jako podstawa do objęcia obowiązkiem oskładkowania ani w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ani w art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym wynagrodzenie prezesa otrzymywane w oparciu o uchwałę zgromadzenia wspólników jest zwolnione ze składek ZUS.

Uchwała wspólników w trybie powołania całkowicie wystarczy do pełnienia funkcji prezesa. Czasami wspólnicy decydują się na przekazanie obowiązków zarządzania Spółką w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia. Przychody z tytułu sprawowania funkcji prezesa w takiej formie są opodatkowane zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o PIT. Ponadto stanowią one podstawę do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

Kontrakt menedżerski

Korzystniejszym dla spółki będzie przekazanie funkcji prezesa w oparciu o kontrakt menedżerski w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub innych umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT traktowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, analogicznie jak przy standardowych umowach zlecenia. Płatnikiem podatku dochodowego od wypłaconego prezesowi wynagrodzenia będzie spółka. Do ustalenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie miał zastosowanie art. 27 ustawy o PIT, który wskazuje zastosowanie progresywnej stawki podatku (18 % i 32 %).

Kontrakt menedżerski świadczony w ramach działalności gospodarczej wyklucza stosowanie 19% podatku liniowego do przychodów menadżerów. Przychody przed opodatkowaniem są pomniejszane tylko o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, w określonej w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, czyli w wysokości 111,25 zł miesięcznie, jaka jest przewidziana dla pracowników. Nie ma możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów - 20% jak przypadku umowy zlecenie, czy też 50% kosztów wynikających z praw.

W zakresie ubezpieczeń społecznych kontrakt menedżerski jest traktowany przez ZUS jako odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Jednak menedżer może opłacać składki na ubezpieczenia w wysokości przewidzianej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to możliwe, gdy poza usługami zarządzania będzie uzyskiwać również przychody z innej działalności. Jeżeli jednak będą to jedyne przychody, wówczas należności osiągnięte z tytułu kontraktu menedżerskiego będą w całości podstawą do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Płatnikiem składek w takiej sytuacji będzie spółka, a przychód menedżera będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i dobrowolnie chorobowym.

W zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne, kontrakt menedżerski, rodzi obowiązek podlegania ubezpieczeniu niezależnie od opłacania składki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
  2. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.
  3. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podobne artykuły:


Portal KANCELARIE PODATKOWE Joanna Szpakowska